Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021

Mục lục tạp chí số 10 năm 2021

Cập nhật: 10/11/2021

Lượt xem: 1835

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ VIỆT HẠNH

HỒ THỊ KIM THÙY

NGUYỄN KIM ANH

Vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong tổng kết, rút kinh nghiệm thực hiện chính sách phát triển du lịch ở tỉnh Quảng Nam

CAO ĐÌNH LÀNH

Tranh chấp hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

NGUYỄN HƯƠNG LY

Một số vấn đề pháp lý về vốn nhà nước trong dự án đầu tư công và dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư ở Việt Nam hiện nay

ĐẶNG MINH PHƯƠNG

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Nguyên tắc thời hạn bổ sung trong hợp đồng mua bán hàng hóa nhìn từ góc độ pháp luật quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam

BÙI THỊ THU HƯỜNG

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu màu hay nhãn hiệu đen trắng tại Việt Nam

PHẠM VĂN HUYNH

Công tác tham mưu của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

LƯƠNG THỊ HỒNG GẤM

TRƯƠNG QUỐC LÂM

Cung ứng dịch vụ vận tải sử dụng nền tảng ứng dụng công nghệ từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

TRẦN NGUYÊN HỒNG

Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh

KHÚC THỊ TRANG NHUNG

Quy hoạch phát triển, đầu tư, thành lập khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và giải pháp

TRẦN THỊ BÍCH HUỆ

HÀ THỊ THÙY DƯƠNG

Về quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các mối quan hệ cần phải giải quyết trong văn kiện Đại hội XIII

NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Nhận thức và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ HOA

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách nghiên cứu khoa học đối với sinh viên tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay

DƯƠNG THỊ THANH HƯỜNG

Tìm hiểu một số vấn đề về giáo dục qua hương ước chữ Nôm huyện Thanh Trì

ĐẶNG MINH NGỌC

Mạng lưới xã hội trong trồng trọt và chăn nuôi của người Cơ - tu ở khu tái định cư thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

PHẠM THỊ HƯƠNG QUỲNH

Hoán dụ ý niệm về cái chết trong tiếng Việt (Tư liệu trên báo mạng)

TRẦN THỊ LỤA

Cảm thức bất an trong thơ Trương Đăng Dung

SOCIAL SCIENCES

HO VIET HANH

HO THI KIM THUY

NGUYEN KIM ANH

The role of the grassroots political system in evaluating tourism development policies in Quang Nam province

CAO DINH LANH

Disputes arising from contracts linking production with the consumption of agricultural products

NGUYEN HUONG LY

Legal regulations on state capital in public investment projects and public-private partnership investment projects in Vietnam

DANG MINH PHUONG

NGUYEN TIEN DAT

Time extension principle in Contracts for the International Sale of Goods: From the international legal perspective and lessons for Vietnam

BUI THI THU HUONG

Registration for protection of colors and black-and-white trademarks in Vietnam

PHAM VAN HUYNH

Consultancy for the fire prevention and fighting police force in the context of industrial revolution 4.0

LUONG THI HONG GAM

TRUOGN QUOC LAM

Providing transportation service based on technological application platform - The case of Ho Chi Minh city

TRAN NGUYEN HONG

Urban government in Ho Chi Minh city

KHUC THI TRANG NHUNG

Planning for industrial parks in Vietnam: Situation and solutions

TRAN THI BICH HUE

HA THI THUY DUONG

The view of Vietnam Communist Party on relationships requiring resolution through the XIII Congress documents

NGUYEN DUC THIEN

Understanding and applying Ho Chi Minh's ideas on building and rectifying the communist party in Vietnam

HUMANITIES

NGUYEN THI HOA

Improve the efficiency of universities’ policies on student scientific research

DUONG THI THANH HUONG

Education through Sino-Nom village regulations in Thanh Tri district currently stored at the Social Science Library

DANG MINH NGOC

Social networks in agriculture of Co-tu people in Song Bung 4 hydro-power project resettlement area, Quang Nam province

PHAM THI HUONG QUYNH

Conceptual metaphor of death in Vietnamese language in online newspapers

TRAN THI LUA

Insecurity in Truong Dang Dung's poetry

 

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t10.doc


Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 53
Hôm nay : 3598
Tháng hiện tại : 76836
Tổng lượt truy cập : 12642864