Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021

Mục lục tạp chí số 9 năm 2021

Cập nhật: 26/10/2021

Lượt xem: 2267

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

  

KHOA HỌC XÃ HỘI

VÕ KHÁNH VINH

Chiến lược phát triển pháp luật Việt Nam: Tìm kiếm sự tương tác hài hòa lẫn nhau của cá nhân và Nhà nước

BÙI HỮU TOÀN

Xử lý vi phạm hành chính trong hệ thống chế tài xử lý vi phạm pháp luật và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong giai đoạn hiện nay

HUỲNH VĂN CHỮ

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để đảm bảo khoản vay

HOÀNG XUÂN ĐÀN

Mối quan hệ giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

Quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

PHẠM THỊ HƯƠNG LAN

Bàn về một số chính sách, pháp luật dành cho người được mua nhà ở xã hội

LÊ VĂN GẤM

Đổi mới tư duy xây dựng chính sách công ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN VIỆT ĐỨC

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

TRẦN VĂN HÙNG

So sánh chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam với các quốc gia trong khu vực ASEAN

CAO THỊ THÙY NHƯ

Hạn chế rủi ro giá trị còn lại của công trình dự án PPP thông qua cơ chế giám sát của Nhà nước

KHOA HỌC NHÂN VĂN

BÙI THỊ VÒNG

Tìm hiểu về thân thế của thiền sư Thanh Cao qua tư liệu Hán Nôm chùa Đồng Nhân và chùa Đại Tráng thành phố Bắc Ninh

VŨ THANH TRÀ

 

Nghiên cứu vấn đề chú giải trong Tứ thư ước giải Luận ngữ - trọng tâm là Thiên Vệ Linh Công

BÙI VĂN HUỲNH

Mạng lưới chợ và vai trò đối với thương mại tỉnh Nam Định thế kỷ XIX

SOCIAL SCIENCES

VO KHANH VINH

Vietnam strategy for legal development: in search for harmonious connection between individuals and the state

BUI HUU TOAN

Handling administrative violations in the legal violation sanction system and issues for improvement

HUYNH VAN CHU

Settlement of disputes on mortgage contracts of land use rights: From court practice

HOANG XUAN DAN

The relationship between the People’s Procuracy of Vietnam and its Investigation Agency

NGUYEN DANG PHU

The right to access to land of Vietnamese women nowadays

PHAM THI HUONG LAN

Policies and laws for social housing buyers

LE VAN GAM

Innovation in public policy building mindset in Vietnam now

NGUYEN VIET DUC

Improving the quality of cadres and civil servants in religious work in Vietnam

TRAN VAN HUNG

Comparing the quality of human resources in Vietnam with ASEAN countries 

CAO THI THUY NHU

Limiting residual value risk in PPP project facilities through state monitoring system

HUMANITIES

BUI THI VONG

Discovering the life of zen master Thanh Cao through Han-Nom materials in Dong Nhan and Dai Trang pagodas in Bac Ninh province

VU THANH TRA

 

Interpretation of the Analects, focusing on Thien Ve Linh Cong

BUI VAN HUYNH

Market network and its role in trading in Nam Dinh province in the XIX century

 

 

 

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t9.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 264
Hôm nay : 3431
Tháng hiện tại : 83757
Tổng lượt truy cập : 13034359