Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021

Mục lục tạp chí số 4 năm 2021

Cập nhật: 28/04/2021

Lượt xem: 2285

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

 

KHOA HỌC XÃ HỘI

HỒ  VIỆT HẠNH

NGUYỄN KIM ANH

NGUYỄN DANH CƯỜNG

Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Quá trình phát triển và những vấn đề đặt ra

TRẤN BÁ HÙNG

LÊ SƠN TÙNG

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

ĐẶNG QUANG DŨNG

Bàn về vấn đề tranh tụng trong tố tụng dân sự

DƯƠNG THỊ XUÂN QUÝ

Tranh tụng và các yếu tốt đảm bảo chất lượng hoạt động tranh tụng trong xét xử vụ án hình sự

TRẦN VANG PHỦ

Kiến nghị hoàn thiện chế định quyền đối với bất động sản liền kề trong Bộ luật Dân sự năm 2015

PHAN THỊ BÍCH TRÂM

Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lenin trong vấn đề phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

PHẠM NGỌC THẠCH VÀ NHÓM TÁC GIẢ

Nghiên cứu mô hình quản trị tri thức trong các trường đại học

NGUYỄN VIỆT HÀ

Về chính sách xuất bản ở Việt Nam hiện nay

LÊ HỮU TOẢN

Chính sách phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân từ thực tiễn thành phố Hải Phòng

NGUYỄN THỊ HOÀI

ĐÀM THU HẰNG

Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cao Bằng trong bối cảnh mới

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN TRUNG HIẾU

Vai trò giáo dục của Phật giáo trong thời kỳ nhà Lý

TRẦN THỊ TỐ LOAN

Các kiểu nhân vật trong tiểu thuyết của Huruki Murakami

NGUYỄN THỊ HOÀI AN

Cảm quan thực tại phân mảnh - dấu hiệu đặc trưng của hệ hình hậu hiện đại trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1986

ĐỖ THỊ HÀ THƠ

Thần Thành Hoàng và sắc phong ban cho thần Thành Hoàng ở tỉnh Đồng Tháp

SOCIAL SCIENCES

HO VIET HANH

NGUYEN KIM ANH

NGUYEN DANH CUONG

The Central key economic zone of VietNam: Progession and problems

TRAN BA HUNG

LE SON TUNG

Building a socialist law-governed state according to Resolution of the 13th National party congress

DANG QUANG DUNG

On litigation in civil procedure

DUONG THI XUAN QUY

Litigation and factors ensuring the quality of litigation activities in the trial of criminal cases

TRAN VANG PHU

Improving adjacent property rights in the 2015 Civil Code

PHAM NGOC THACH VÀ NHOM TAC GIA

Knowledge management model in universities

NGUYEN VIET HA

Publication policies in Vietnam nowadays

LE HUU TOAN

Developing enterprises in the private economic sector in Hai Phong province

NGUYEN THI HOAI

DAM THU HANG

Promoting building a new countryside in Cao Bang province

HUMANITIES

NGUYEN TRUNG HIEU

The role of Buddhist education in Ly dynasty

TRAN THI TO LOAN

Character types in Haruki Murakami’s novels

NGUYEN THI HOAI AN

Perception of fragmented reality – signature sign of postmodern fictions in Vietnamese literature after 1986

DO THI HA THO

Tutelary god and the ordination for the tutelary god in Dong Thap province

 

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t4.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 1413
Hôm nay : 3202
Tháng hiện tại : 157097
Tổng lượt truy cập : 13301769