Tạp chí nhân lực KHXH
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020

Mục lục tạp chí số 12 năm 2020

Cập nhật: 14/12/2020

Lượt xem: 2227

Tổng biên tập:

Mục lục tạp chí

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN NGỌC HÀ

HỒ VIỆT HẠNH

Tác động của đổi mới chính trị đến sự phát triển của lực lượng sản xuất ở Việt Nam

NGUYỄN QUỐC HUY

TRẦN LINH HUÂN

Hoàn thiện pháp luật về quyền đời sống riêng tư cá nhân

DƯƠNG QUỲNH HOA

Pháp luật dân sự trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

TRƯƠNG THỊ THANH TRÚC

Pháp luật lao động về bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động trong cuộc đình công bất hợp pháp

LÊ HƯỜNG

Nhiệm vụ bồi dưỡng đạo đức, pháp luật của môn giáo dục công dân ở trung học phổ thông hiện nay: thực trạng và giải pháp

TRẦN BẢO NGUYÊN

Ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học An Giang: thực trạng và giải pháp

PHAN THỊ SONG THƯƠNG

Một số yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng xanh của công nhân trong khu công nghiệp Nam Thăng Long, Hà Nội

PHAN THUẬN

PHẠM VÂN ANH

LÂM MINH HẬU

Sự tham gia của người dân vào xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

KHOA HỌC NHÂN VĂN

DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH

TRẦN THỊ THANH THỦY

Nguồn vốn sinh kế của các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng biên giới huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk hiện nay

VŨ MỘNG ĐÓA

Thực trạng kỹ năng tham vấn học đường của người trợ giúp không chuyên tại tỉnh Lâm Đồng

NGUYỄN HẢI YẾN

LÊ HOÀNG TOÀN

Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học ngữ văn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

BÙI ĐÔNG HƯNG

Công nghiệp ở Nhật Bản: cơ hội và thách thức

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN NGOC HA

HO VIET HANH

Impacts of political renovation to the production force in Vietnam 

NGUYEN QUOC HUY

TRAN LINH HUAN

Enhancing legal regulations on the right to respect for private life

DUONG QUYNH HOA

Civil law in the 4.0 industrial revolution

TRUONG THI THANH TRUC

Labor law on compensation for labor users in illegal strikes

LE HUONG

The role of Civic education subject in educating moral and legal knowledge for high school students: Situation and solution

TRAN BAO NGUYEN

Startup intention of students at An Giang University: Situation and solutions

PHAN THI SONG THUONG

Predictors of green consumption behaviors of workers in Nam Thang Long industrial zone, Hanoi

PHAN THUAN

PHAM VAN ANH

LAM MINH HAU

Participation in building an urban civilized lifestyle of citizens in Pleiku city, Gia Lai province

HUMANITIES

DUONG THI NGOC BICH

TRAN THI THANH THUY

Livelihood assets of indigenous ethnic minorities in the border area in Buon Don district, Dak Lak province

VU MONG DOA

Counseling skill of untrained school counselors in Lam Dong province

NGUYEN HAI YEN

LE HOANG TOAN

Using flipped classroom in teaching literature to develop problem-solving capacity of high school students

INTERNATIONAL STUDIES

BUI DONG HUNG

Japanese industry: Opportunities and challenges

 

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t12.doc


Mục lục tạp chí số 3 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2024      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2023      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2022      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2021      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2020      
Mục lục chuyên đề số 2 (10/2019)      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2020      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2019      
Mục lục chuyên đề số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2019      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2018      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2017      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2016      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 09 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 08 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 07 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 06 năm 2015      
 Mục lục tạp chí số 05 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 04 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 03 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 02 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 01 năm 2015      
Mục lục tạp chí số 12 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 11 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 10 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 9 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 8 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 7 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2014      
Mục lục tạp chí số 6 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2012      
Mục lục tạp chí số 1 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 2 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 3 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 4 năm 2013      
Mục lục tạp chí số 5 năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tham dự Hội nghị tập huấn  và tổng kết đánh giá công tác tạp chí, xuất bản năm 2013      
Học viện Khoa học xã hội tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 88 năm  ngày Báo chí cách mạng Việt Nam      
Đang truy cập : 223
Hôm nay : 3334
Tháng hiện tại : 83660
Tổng lượt truy cập : 13034262