Tra cứu thư viện

Các mẹo tìm kiếm
Ký tự đại diện Có thể sử dụng dấu * để thay thế các ký tự phía bên phải Ký tự '*" có thể được cho vào chuỗi ký tự tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng '?' để thay thế một ký tự bất kỳ trong một từ.
Các ví dụ: environment* polic*, wom?n
Toán tử Boolean Sử dụng "và" hoặc "hoặc" để sử dụng nhiều từ trong bất kỳ trường hoặc thứ tự nào. Sử dụng "và không" để loại bỏ từ.
Ví dụ : Cổ phiếu và trái phiếu
Ví dụ : (alaska hoặc canada) và (học và không làm)
Giới hạn các trường Giới hạn trường là lý do hệ thống chỉ tìm kiếm các trường cụ thể cho từ khóa tìm kiếm.
Gom lại Kết quả của tìm kiếm theo từ khóa thường được gộp lại theo nhóm dựa trên mức độ liên quan. Các tiêu đề liên quan nhất được đưa lên đầu danh sách. Mỗi nhóm có mức độ phù hợp khác nhau và kết quả trong mỗi nhóm được sắp xếp theo thời gian hoặc tiêu đề. Để có kết quả trả lại không gộp theo nhóm, sử dụng toán tử Boolean để tạo ra các thuật toán phức tạp hơn.