Khoa Triết học

Hội thảo khoa học: Những vấn đề triết học được đặt ra từ văn kiện Đại hội XII của Đảng

Ngày đăng: 03/10/2016 | Lượt xem: 222

Ngày 2/10/2016, tại hội trường Học viện Khoa học xã hội, được sự đồng ý của Lãnh đạo Học viện Khoa học xã hội, Khoa Triết học đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề: Những vấn đề triết học được đặt ra từ văn kiện Đại hội XII của Đảng.

     

       Tham dự Hội thảo có PGS. TS. Phạm Văn Đức, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội. PGS.TS. Hồ Việt Hạnh; PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn; PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Trưởng khoa Triết học. Tham dự Hội thảo  có các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam như: Viện Triết học; Viện Thông tin Khoa học xã hội; Viện Nghiên cứu Con người; Viện nghiên cứu Tôn giáo; các giảng viên Khoa Triết học; Khoa Viện Nam Học; Khoa Công tác xã hội thuộc Học viện Khoa học xã hội cùng đông đảo các nghiên cứu sinh Khoa Triết học. 

Toàn cảnh buổi Hội thảo

       Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Phạm Văn Đức, Giám đốc Học viện, Trưởng khoa Triết học nhấn mạnh rằng, việc tổ chức Hội thảo khoa học là hoạt động thường xuyên của Khoa nhằm mục đích nâng cao năng lực nghiên cứu và khả năng độc lập nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Khoa Triết học. Đồng thời, đây cũng là dịp để các giảng viên Khoa Triết học, các giảng viên Học viện Khoa học xã hội và các nhà nghiên cứu của các viện chuyên ngành gần với triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam gặp mặt trao đổi kết quả nghiên cứu, kết hợp nghiên cứu với đào tạo; truyền đạt kinh nghiệm nghiên cứu cho các nghiên cứu sinh nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu và chất lượng của luận án tiến sĩ. 

PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Giám đốc Học viện

phát biểu khai mạc Hội thảo

       Với chủ đề Những vấn đề triết học được đặt ra từ văn kiện Đại hội XII của Đảng, đã có 16 tham luận được trình bày tại Hội thảo và nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi của những người tham dự. Các tham luận và các ý kiến thảo luận tập trung vào nhóm vấn đề sau: 1, Vai trò của trí thức; giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề giáo dục mẩm mỹ; thị hiếu thẩm mỹ trong xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện nhằm thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 2, Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nhận thức về văn hóa chính trị để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của Đại hội Đảng lần thứ XII; 3, Quá trình phát triển quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường; nhận thức và giải quyết các mối quan hệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những điểm mới trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII về kinh tế; mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 

       Có thể khẳng định rằng, thành công của Hội thảo là những vấn đề được đưa ra thảo luận là những vấn đề mang tầm triết học được đặt ra trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các vấn đề này còn nhiều quan điểm khác nhau, tuy nhiên, Hội thảo đã thống nhất cho rằng, còn nhiều vấn đề mang tầm khái quát triết học cần được tiếp tục thảo luận và gợi mở ra những hướng nghiên cứu tiếp theo dưới các góc độ tiếp cận liên ngành và đa ngành khoa học xã hội. Các nghiên cứu này cần gắn với các lĩnh vực đang được đào tạo tại Học viện Khoa học xã hội nhằm gắn nghiên cứu với đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện. 

       Một số hình ảnh khác tại buổi Hội thảo:

Tin: Vũ Mạnh Toàn