Khoa Luật học

Lịch học các học phần chuyên ngành dành cho học viên cao học tuyển sinh đợt 2 năm 2014 (tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày đăng: 30/07/2015 | Lượt xem: 683

Tại thành phố Đà Nẵng

- Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và luật hành chính xem tại đây

- Chuyên ngành:Luật Hình sự và tố tụng hình sự xem tại đây

- Chuyên ngành:Luật Kinh tế xem tại đây

Tại thành phố Hồ Chí Minh

- Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và luật hành chính xem tại đây

- Chuyên ngành:Luật Hình sự và tố tụng hình sự xem tại đây

- Chuyên ngành:Luật Kinh tế xem tại đây