Thông báo

Thông báo về việc phối hợp tổ chức học phần ngoại ngữ và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trình độ B1 cho học viên cao học tại Học viện

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Don_dang_ky_B1.doc
Don_xet_mien_hoc.doc