Thông báo

Thông báo về việc tổ chức và thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam làm điều kiện bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên cao học tại Học viện khoa học xã hội (tại Tây Nguyên)

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Thongbao_BDDG_TA_TN.pdf