Đào tạo ngắn hạn

Thông báo về việc không tổ chức lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) và thi cấp Chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu