Đào tạo ngắn hạn

Thông báo Tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) và thi cấp chứng chỉ B2 theo khung tham chiếu châu Âu

Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm Thongbao_B2.pdf