Tạp chí

Mục lục tạp chí số 2 năm 2019

Ngày đăng: 15/03/2019 | Lượt xem: 362

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN VĂN MINH

Mối quan hệ về hoạt động chứng minh của các chủ thể thực hiện các chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự

NGUYỄN VĂN TĨNH

Oan, sai và vai trò của luật sư trong phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

LÊ MINH HƯỜNG

Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở trong cơ quan hành chính nhà nước

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Về một số đặc điểm cơ bản của quyền đối với bất động sản liền kề theo pháp luật dân sự Việt Nam

ĐỖ THÁI BẢO

Công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với các vụ án phạm tội có tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí ở Việt Nam hiện nay

HỒ NGỌC ĐĂNG

Phương thức quản lý quan lại của vua Gia Long và Minh Mạng

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về quyền phụ nữ và quyền trẻ em

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG DUYÊN

Về lao động nữ nông thôn chưa qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

KHOA HỌC NHÂN VĂN

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Tình thái trong kiểu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Ẩn dụ “thị trường chứng khoán là chiến trường” trong các bản tin thị trường chứng khoán tiếng Việt

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Hà Nội trong tản văn của Nguyễn Trương Quý

NGUYỄN THANH HOA

Hoạt động canh tác nương rẫy của người Mường, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

BÙI VĂN HUỲNH

Hoạt động tại hệ thống chợ ở tỉnh Nam Định giai đoạn 1831 - 1890

SOCIAL SCIENCES

NGUYEN VAN MINH

The act of proving of agents participating in the criminal procedure

NGUYEN VAN TINH

Judicial error and and the role of lawyer in preventing judicial error in criminal procedure

LE MINH HUONG

Predictors of the execution of local democracy in public administrative institutions

NGUYEN THI HUONG

Easement in the Vietnamese Code of civil procedure

ĐO THAI BAO

Prevention of professional crimes in Quang Ninh province

NGUYEN DINH TUONG

Educating journalism students in Vietnam about professional ethics

HO NGOC DANG

Staff management policy of Emperor Gia Long and Emperor Minh Mang

NGUYEN THI HONG HANH

Marxist-Leninist view of women’s rights and children’s rights

 

DANG THI PHUONG DUYEN

Untrained rural female labor in the 4.0 revolution

HUMANITIES

NGUYEN THI VAN ANH

Modality in illocutionary acts in English and Vietnamese

NGUYEN THI THANH HUYEN

The metaphor “Stock market is a battlefield” in Vietnamese stock market news report

NGUYEN THI THANH HUYEN

Hanoi in short stories by Nguyen Truong Quy

NGUYEN THANH HOA

Agricultural activities of Muong people in Cam Luong commune, Cam Thuy district, Thanh Hoa province

BUI VAN HUYNH

Operation of wet markets in Nam Dinh in the 1831-1890 period

 

 

 

In bài viết
Danh sách file đính kèm
Tệp đính kèm tomtat_t2.doc