Kế hoạch đào tạo

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề thông qua liên kết giữa cở sở đào tạo và doanh nghiệp tại Hưng Yên”

Ngày đăng: 16/01/2020 | Lượt xem: 115

       Ngày 16 tháng 01 năm 2020, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Minh Hải đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ  Kinh tế học; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9340105; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Phước Minh và TS. Phí Vĩnh Tường.

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án cấp Học viện của NCS. Nguyễn Minh Hải

Mục đích nghiên cứu của Luận án:

      Luận án nhằm nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo nghề và áp dụng vào đánh giá thực trạng chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề thông qua liên kết giữa cơ sở đào tạo (CSĐT) và doanh nghiệp (DN) tại Hưng Yên, từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề thông qua sự liên kết giữa CSĐT và DN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đóng góp mới của Luận án:

      Luận án đã làm rõ được cơ sở lý luận về chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và sự liên kết giữa CSĐT và DN trong đào tạo nghề.

      Luận án đánh giá, phân tích được thực trạng chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề thông qua liên kết giữa CSĐT và DN, chỉ ra ưu, nhược điểm của liên kết trong đào nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

      Luận án đã đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề thông qua liên kết giữa CSĐT và DN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Luận án:

       Luận án góp phần hệ thống hóa và làm sáng tỏ được cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo nghề, hiệu quả đào tạo nghề và sự liên kết giữa CSĐT và DN trong đào tạo nghề;

       Làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề thông qua liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp;

       Đánh giá, phân tích được thực trạng chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề thông qua liên kết giữa CSĐT và DN, chỉ ra được các yếu tố có tác động tích cực và các yếu tố có tác động cản trở đến liên kết trong đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

       Đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề thông qua liên kết giữa CSĐT và DN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Mỹ Hiền

Ảnh: Mỹ Hiền