Kế hoạch đào tạo

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2015 - HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

Ngày đăng: 23/03/2015 | Lượt xem: 1838

Ngày 13 tháng 3 năm 2015, Học viện Khoa học xã hội đã họp triển khai kế hoạch hành động năm 2015. Sau dấu mốc kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (10/01/2010 – 10/01/2015), năm 2015 được xem là năm đột phá và khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của Học viện. Đây cũng là năm Giám đốc Học viện thực hiện đổi mới kế hoạch hành động và chiến lược chỉ đạo nhằm nâng tầm phát triển của Học viện lên một tầm cao mới.

 

Kế hoạch hành động năm 2015 của Học viện Khoa học xã hội tập trung xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhằm mục tiêu bảo đảm phát triển Học viện Khoa học xã hội theo hướng bền vững, ổn định, hội nhập mạnh mẽ với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Trong cuộc họp triển khai Kế hoạch hành động năm 2015, GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiêm Giám đốc Học viên Khoa học xã hội đã chỉ rõ, để thực hiện phương châm hành động của năm: “Chất lượng – Chuyên nghiệp – Phát triển”, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện Khoa học xã hội cần hướng tới thực hiện các mảng công việc trước mắt và dài hạn sau đây:

I.                   Về mảng công việc chung

Năm 2015, Học viện Khoa học xã hội tập trung xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý Học viện trên tất cả các phương diện, từ công tác quản lý đào tạo, quản lý văn phòng, quản trị cơ sở vật chất, văn thư lưu trữ, quản trị nhân sự, quản trị hệ thống thư viện, tạp chí, quản lý tài chính, quản lý học viên… Đây là Hệ thống phần mềm được thiết kế và xây dựng dựa trên sự khảo sát kỹ càng từng đặc trưng cụ thể của mỗi mã nguồn cần quản trị, do vậy, nó đảm bảo được tính ưu việt và tiện ích, hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị tại Học viện. Dự kiến trong giữa năm 2015, phần mềm thiết kế hoàn thiện và đi vào hoạt động, khai thác. Đây là bước đột phá đầu tiên trong Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Học viện, khởi đầu cho một chuỗi những hoạt động, kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển lâu dài của Học viện KHXH.

Năm 2015 cũng là năm Học viện mở rộng việc đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt kế hoạch cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng mới hạng mục cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại 270 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến đầu năm  2016 sẽ khởi công và tiến hành thi công trong khoảng 2 năm với quy mô xây mới 11 tầng + 1 tầng hầm). Đây là một bước tiến quan trọng giúp Học viện KHXH mở rộng quy mô đào tạo ở các tỉnh phía Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội chất lượng cao cho toàn quốc.

II - Về mảng công việc cụ thể

1.      Hoạt động đào tạo và Quản lý đào tạo

Theo phương châm hoạt động của Học viện Khoa học xã hội năm 2015: “Chất lượng – Chuyên nghiệp – Phát triển”, công tác đào tạo và quản lý đào tạo cần tập trung vào các phương hướng và nhiệm vụ sau: Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo hướng tăng cường chất lượng, hiệu quả và uy tín. Tiếp tục xây dựng các đề án mở ngành đào tạo mới, ưu tiên cho các mã ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Hoàn thiện các chương trình đào tạo đã có, xây dựng các chương trình đào tạo cho các mã ngành mới. Điều chỉnh và bổ sung các chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn nghiên cứu với thực tiễn. Nâng cao chất lượng quản lý đào tạo theo hướng tăng cường tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tính công bằng, tính phục vụ người dạy và người học, đặc biệt thực hiện tốt công tác quản lý học viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Xây dựng và hoàn thiện thể chế đào tạo, tăng cường thúc đẩy công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đào tạo. Xây dựng các định hướng nghiên cứu cho đề tài luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ ở các khoa, bộ môn chuyên ngành. Xây dựng cơ sở dữ liệu về luận văn, luận án nhằm phục vụ cho công tác xác định các đề tài nghiên cứu đảm bảo tính khoa học, thiết thực. Tăng cường mở các lớp học bổ sung kiến thức để mở rộng và tạo nguồn đầu vào cho các ngành đào tạo cao học. Tăng cường mở rộng loại hình đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn, tạo cơ hội cho người học ở mọi cấp, mọi địa phương đều có cơ hội tiếp cận và tiếp thu tri thức mới, công nghệ mới, ứng dụng vào thực tiễn công tác. Đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo sau đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đặc biệt năng lực nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn chính sách, giải quyết những vấn đề thực tiễn. Xây dựng Học viện Khoa học xã hội thành cơ sở đào tạo ngang tầm khu vực; hội nhập quốc tế sâu rộng về đào tạo sau đại học; phát hiện và khai thác kịp thời các cơ hội thu hút nguồn lực có chất lượng.

2.      Hoạt động nghiên cứu khoa học

Tập trung giải quyết 2 phương diện có tính chiến lược: 1) tập trung nâng cao chuyên môn, khả năng nghiên cứu và giảng dạy cho các cán bộ, giảng viên; 2) tập trung giải quyết các vấn đề mang tính thực tiễn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn công tác của cán bộ Học viện, kết hợp nghiên cứu với đào tạo, thiết thực bám sát Chiến lược phát triển học viện KHXH 2010-2020: “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên sâu. Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo và phục vụ xã hội”.

Học viện Khoa học xã hội là một cơ sở đào tạo nghiên cứu mang tính hàn lâm nên công tác nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên được đặc biệt coi trọng. Năm 2015, cần tăng cường và nâng cao chất lượng và số lượng của hệ thống đề tài cấp cơ sở, điều chỉnh chế tài trong công tác đăng ký và thực hiện đề tài; các đề tài thực hiện phải đảm bảo chất lượng và tiến độ; cần có khung xử phạt kịp thời đối với những chủ nhiệm đề tài không đảm bảo tiến độ và chất lượng đã đăng ký trong hợp đồng. Hệ thống các đề tài cấp Bộ và các đề tài Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) cần được quản lý chặt chẽ hơn, các chủ nhiệm đề tài nên tăng cường tổ chức sinh hoạt khoa học xoay quanh lĩnh vực nghiên cứu của đề tài để nhận được nhiều hơn ý kiến phản hồi từ các chuyên gia, qua đó có nhiều kênh để tiếp thu và nâng cao chất lượng công trình.

Năm 2015, Học viện sẽ đưa ra chế tài phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm học cao học, NCS không hoàn thành luận văn, luận án đúng tiến độ.

Tăng cường tổ chức các hình thức sinh hoạt khoa học thiết thực, phù hợp và hiệu quả cho các NCS đang học tập và nghiên cứu tại Học viện, góp phần đào tạo và phát triển đội ngũ trí thức, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho đất nước, với tư cách những chuyên gia, ở trình độ chuyên nghiệp và chuyên môn hóa cao. Năm 2015 các sinh hoạt khoa học ở các khoa sẽ đi theo các chủ đề chuyên sâu, đặc biệt ưu tiên cho các hội thảo liên khoa, liên ngành: Xã hội học và Pháp luật; Ngôn ngữ và Pháp luật; Tôn giáo – Dân tộc học và Pháp luật; Sử học và Pháp luật.

Năm 2015 cũng là năm Học viện ưu tiên cho công tác biên soạn giáo trình phục vụ hoạt động giảng dạy, đào tạo sau đại học. Tăng cường xây dựng, biên soạn các giáo trình theo các học phần chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, bên cạnh đó, các tài liệu phục vụ ôn thi, học bổ sung kiến thức và phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cũng dần được chuẩn hóa thành các xuất bản phẩm để hoạt động đào tạo sau đại học tại Học viện ngày càng hướng đến tính chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

3.      Công tác tổ chức cán bộ

Năm 2015, Học viện hướng đến mục tiêu hoàn thiện công tác nhân sự, xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; quản lý chiến lược và quản trị nguồn nhân lực; thực hiện đúng và kịp thời chế độ, chính sách của Nhà nước, quy định nội bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Học viện; làm tốt công tác bảo hiểm xã hội, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bảo vệ chính trị nội bộ.  

Thành lập “Trung tâm bảo đảm chất lượng đào tạo” trực thuộc Học viện Khoa học xã hội và xây dựng bộ máy nhân sự nhằm tăng cường cho hoạt động này.

Thành lập “Trung tâm Nghên cứu và phát triển nhân lực khoa học xã hội ” trực thuộc Học viện Khoa học xã hội nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong Học viện.

Triển khai thực hiện các văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm, định mức lao động, chế độ làm việc, thăng hạng viên chức để xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ, công chức, viên chức quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh Đề án vị trí việc làm theo hướng phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn học viện; điều chuyển các ngạch bậc theo hướng tăng cường và ưu tiên cho đội ngũ Giảng viên; phân loại công việc cho các ngạch chuyên viên để có sự phân công, phân nhiệm, đảm bảo tính hợp lý, tăng hiệu suất trong công việc.

4.      Công tác Thông tin – Tư liệu  - Thư viện

Trong năm 2015, công tác Thông tin - Tư liệu - Thư viện được ưu tiên phát triển, đặc biệt sẽ tăng cường các đầu sách phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; số lượng luận văn, luận án, các tạp chí… liên tục được bổ sung và cập nhật, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên. Đề án xây dựng Thư viện mở sẽ được đưa vào khai thác và sử dụng trong khoảng tháng 5/2015 với tổng diện tích toàn bộ mặt sàn tầng 6 của tòa nhà, có từng khu đọc riêng cho học viên, Giảng viên, Nghiên cứu sinh và Giảng viên. Hệ thống Thư viện mở được trang bị các phương tiện hiện đại, tiện ích, giúp cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học được cải tiến và đạt hiệu quả cao. Cùng với việc khai thác, phục vụ bạn đọc các tài liệu hiện có tại Trung tâm, Trung tâm còn liên hệ mật thiết với hệ thống các Thư  viện chuyên ngành trong hệ thống Thư viện trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam như: Thư viện của Viện Nhà nước và Pháp luật, Thư viện Viện Kinh tế học, Thư viện Viện Thông tin Khoa học Xã hội, Thư viện Viện Nghiên cứu Văn hóa, Thư viện Viện Dân tộc học…để giới thiệu các loại tài liệu tham khảo, nghiên cứu chuyên sâu cho các học viên và nghiên cứu sinh của các ngành học đang được đào tạo tại Học viện.

Năm 2015 sẽ tổ chức 01 Hội thảo về hoạt động Thông tin – Tư liệu – Thư viện do Trung tâm Thông tịn – Tư liệu – Thư viện Học viện KHXH chủ trì nhằm tạo sự kết nối giữa công tác Thông tin – Tư liệu - Thư viện của Học viện với các Thư viện chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm để giúp cho bạn đọc kết nối tri thức, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện.

Từng bước nâng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Thư viện Học viện KHXH.

5.      Hoạt động Hợp tác quốc tế

Là một kênh để giới thiệu Học viện Khoa học xã hội ra với bạn bè năm châu quốc tế, hoạt động hợp tác quốc tế được Học viện đặc biệt chú trong trong năm 2015. Chiến lược dài hạn của Học viện là mở rộng và nâng cao quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, thúc đẩy liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo ngoài nước nhằm nâng cao năng lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tranh thủ các nguồn lực, vận dụng có chọn lọc và sáng tạo kinh nghiệm của các mô hình giáo dục tiên tiến, đẩy nhanh tiến độ đổi mới chương trình, chất lượng đào tạo các trình độ phù hợp với khu vực và quốc tế, góp phần phát triển, xây dựng Học viện trở thành cơ sở đào tạo hiện đại, thu hút các nhà khoa học trong nước, quốc tế đến giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trong năm 2015, tổ chức tốt các lớp học liên kết đào tạo ngành Công tác xã hội với Philippin. Tiếp tục tổ chức tốt các đợt tuyển sinh kế tiếp, chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác với đối tác để tổ chức các lớp học đạt chất lượng cao. Sắp tới sẽ mở lớp liên kết đào tạo với Trường Đại học Paris-Dauphine (Pháp) dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2015.

Năm 2015 sẽ tăng cường mời các chuyên gia nước ngoài vào nói chuyện chuyên đề ở cả ba cơ sở: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nước ngoài đã từng làm việc với Học viện, kiểm tra các dự kiến cho Hội thảo với từng đối tác.

6.      Hoạt động của Văn phòng

Cải cách, đổi mới toàn diện Văn phòng trong năm 2015 nhằm quản trị cơ sở vật chất và đồng bộ trang thiết bị kỹ thuật để phục vụ tốt cho hoạt động đào tạo sau đại học tại Học viện có chất lượng, hiệu quả trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Đảm bảo công tác quản trị tài sản có hiệu quả, minh bạch, công khai, có trách nhiệm đối với đơn vị và người học.

Thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng đối với công trình trụ sở, quản lý và sử dụng đúng mục đích các hạng mục hạ tầng. Từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, vận dụng các nguồn lực tài chính để trang bị phương tiện dạy học hiện đại cho Học viện.

Công tác văn thư hành chính: Trật tự lại toàn bộ công tác quản lý văn thư lưu trữ, phần mềm hóa công tác quản lý hành chính.

Công tác lễ tân: Quy hoạch lại mảng hoạt động của lễ tân. Các nhân viên lễ tân mặc đồng phục để đảm bảo nét văn minh công sở.

Công tác bảo vệ: đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan và khuôn viên sạch sẽ.

Công tác cải cách hành chính: rà soát lại tất cả các quy trình đã được ban hành, kể cả các quy trình đang trong giai đoạn chờ soạn thảo.

Sẽ lên lịch làm việc tuần lên bảng Led của Học viện.

7.      Hoạt động của Trung tâm Tư vấn và dịch vụ

Sẽ thiết kế lại tầng 1 cho đẹp và đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học viên. Cải cách và nâng cao hoạt động bếp ăn tập thể của đoàn viên công đoàn.

8.      Công tác tài chính

Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn nữa các nguồn lực đầu tư cho đào tạo sau đại học; bảo đảm nguồn lực tài chính cho Học viện đủ sức hội nhập và cạnh tranh khu vực, quốc tế; xây dựng các dự án đầu tư; tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho nhu cầu phát triển của Học viện, huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước; hoàn thiện chế độ quản lý tài chính trong lĩnh vực đào tạo để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính đầu tư cho Học viện.

9.      Công tác xây dựng và phát triển Tạp chí

Năm 2015, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội xuất bản tăng trang với dung lượng 120 tr/số và 12 số/năm. Tạp chí đảm bảo xuất bản đúng kỳ hạn, nâng cao chất lượng bài viết theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa công tác phát hành, quảng bá để tiến tới nâng số lượng in trên một số Tạp chí; Tạp chí đặc biệt ưu tiên công bố các nghiên cứu của đôi ngũ giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học trong và ngoài Học viện; định hướng các bài viết cho Tạp chí theo hướng phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo, đáp ứng quy chuẩn của một tạp chí khoa học; từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

10. Công tác xây dựng và hoàn thiện hạ tầng mạng

Từng bước nâng cấp trang Web đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Học viện. Có sự kết nối mang tính chiều sâu giữa bộ phận quản trị Website với Hệ thống phần mềm quản lý Học viện nhằm giúp người học khai thác Website một cách tiện ích nhất, phục vụ tốt nhất cho hoạt động đào tạo sau đại học tại Học viện.

11. Công tác đoàn thể

Thực hiện theo hướng tăng cường sức mạnh đoàn kết, xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

                                                                            

               Bài: Bích Hạnh