Học viện, Đảng, Đoàn thể

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2021 - 2025 và thảo luận Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực đào tạo của Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

Ngày đăng: 31/05/2021 | Lượt xem: 1254

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2021 - 2025 và tổ chức phiên họp của Hội đồng Học viện Khoa học xã hội để nghe, cho ý kiến về Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực đào tạo của Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì Hội nghị với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2021 - 2025; đại biểu các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện và các đơn vị liên quan.

 

PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì Hội nghị

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học và yêu cầu đặt ra của công tác nghiên cứu và đào tạo tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới, sau một thời gian chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, ngày 14/5/2021, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ký Quyết định công nhận Hội đồng Học viện Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2021 - 2025. Hội đồng gồm 14 thành viên, gồm có:

 1. PGS.TS. PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Học viện;
 2. PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội - Phó Chủ tịch Hội đồng Học viện;
 3. TS. Phùng Ngọc Tấn, Quyền Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ - Thành viên;
 4. PGS.TS. Trần Thị Lan Hương, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học - Thành viên;
 5. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học - Thành viên;
 6. PGS.TS. Nguyễn Tài Đông, Viện trưởng Viện Triết học - Thành viên;
 7. PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu - Thành viên;
 8. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa - Thành viên;
 9. PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Nam Bộ - Thành viên;
 10. TS. Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên - Thành viên;
 11.  TS. Trần Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Trung Bộ - Thành viên;
 12.  GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Chuyên gia độc lập - Thành viên;
 13.  PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên;
 14.  PGS.TS. Nguyễn Khắc Bình, Giảng viên cao cấp, Học viện KHXH - Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng.

Hội nghị đã tiến hành công bố Quyết định và chứng kiến Lễ ra mắt của các thành viên Hội đồng Học viện. Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phát biểu chúc mừng các thành viên Hội đồng Học viện, tin tưởng mỗi cá nhân trong Hội đồng Học viện sẽ có những đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Hội đồng Học viện, thúc đẩy công tác đào tạo của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa Học viện Khoa học xã hội với các Viện nghiên cứu chuyên ngành; mở rộng quy mô đào tạo tới các vùng miền trên cả nước, góp phần hoàn thành một trong ba chức năng quan trọng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đào tạo nguồn nhân lực về khoa học xã hội có chất lượng cao cho đất nước.

Sau Lễ ra mắt, Hội đồng Học viện đã tiến hành phiên họp thảo luận Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực đào tạo của Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội trình bày Dự thảo Đề án.

Hội nghị đã thảo luận và phân tích sâu về những nội dung trọng tâm của Đề án; trong đó các thành viên Hội đồng nhất trí cao việc kiện toàn Học viện Khoa học xã hội trong thời gian tới theo các quan điểm, định hướng như sau:

- Nghiên cứu, ban hành Chiến lược phát triển Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 là cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu; gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với đào tạo;

- Kiện toàn công tác tổ chức đào tạo tại Học viện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Học viện hướng tới mục tiêu giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII;

- Kiện toàn công tác đào tạo tại Học viện nhằm gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo theo quan điểm: Lãnh đạo các cơ quan khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm kiêm nhiệm Trưởng, Phó Khoa, Chủ nhiệm Bộ môn tại Học viện, trừ những trường hợp đặc biệt do Hội đồng Học viện quyết định. Viện KHXH Vùng Nam Bộ, Viện KHXH Vùng Trung Bộ, Viện KHXH Vùng Tây Nguyên đảm nhiệm vai trò đại diện cơ sở đào tạo của Học viện tại các vùng. Phấn đấu để hầu hết các GS, PGS, TSKH, TS tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm được tạo điều kiện để tham gia có hiệu quả công tác giảng dạy, hướng dẫn khoa học tại Học viện;

- Tinh giản số lượng đối với 21 Khoa/01 Bộ môn và 07 đơn vị giúp việc Giám đốc, sắp xếp lại 03 cơ sở đào tạo của Học viện và Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội. Thực hiện thống nhất các chức danh quản lý, chức danh chuyên môn phù hợp với vị trí, việc làm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận về các nội dung và sự cần thiết mở thêm các mã ngành đào tạo mới nhằm bắt kịp với nhu cầu của xã hội, xu thế phát triển của thời đại và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Một số gợi ý được các thành viên Hội đồng đề cập đến đào tạo theo nhu cầu của xã hội: chính sách phát triển và quản lý kinh tế vùng; chính sách phát triển, quản lý kinh tế, văn hóa, giáo dục tại địa phương; phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển; kinh tế ngành và quản lý kinh tế ngành trong giai đoạn hiện nay…

Trong nội dung tổng kết của Hội nghị, PGS.TS. Bùi Nhật Quang nhấn mạnh về sự cần thiết phải đổi mới toàn diện công tác đào tạo trong toàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; khẳng định sự quyết tâm và sự đồng thuận của Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong việc đưa Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 23/03/2021 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi vào thực tiễn.

Qua ý kiến thảo luận của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Học viện - PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã có ý kiến kết luận giao cho Ban Giám đốc Học viện tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng Học viện, tiếp tục hoàn thiện Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực đào tạo của Học viện Khoa học xã hội giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Sau khi Đề án hoàn chỉnh, Ban Giám đốc Học viện sẽ trình xin ý kiến lại Hội đồng trước khi triển khai tổ chức thực hiện.

Tin: Mai Hoa

Ảnh: Mai Hoa

In bài viết