Học viện, Đảng, Đoàn thể

Thư ngỏ về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện Khoa học xã hội