Nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”

Ngày đăng: 12/11/2020 | Lượt xem: 117

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại Hà Nội, hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn xã hội do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phát động. Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Triết học tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng”. Tham dự hội thảo có: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Triết học; GS. TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Giám đốc Học viện KHXH; GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó Chủ tịch Hội Triết học; cùng các đại biểu là các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý đến từ các trường, viện nghiên cứu.

 

 

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo được tổ chức với mục đích:

  • Nghiên cứu, phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của những chủ trương và giải pháp mới trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tập trung vào Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm của Đại hội;
  • Đóng góp ý kiến về những vấn đề hiện còn quan điểm khác nhau trong dự thảo Báo cáo Chính trị;
  • Đề xuất những ý kiến góp ý tiếp tục hoàn thiện các nội dung được trình bày trong Dự thảo Báo cáo Chính trị.

 

GS.TS. Lê Hữu Nghĩa đọc diễn văn khai mạc.

Dự Hội thảo có sự tham gia đông đảo của giới triết học Việt Nam. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 30 bài tham luận khoa học của các nhà khoa học tập trung vào các vấn đề: Chiến lược phát triển, cơ hội, tầm nhìn của đất nước đến giữa thế kỷ XXI; Những định hướng và đột phá phát triển đất nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Những vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ môi trường; Các quan hệ lớn cần giải quyết trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…

Tham luận của các nhà khoa học tham gia Hội thảo đều khẳng định nền tảng lý luận của những vấn đề trên chính là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước toàn diện, đúng đắn của Đảng. Hội thảo cũng khẳng định để thực hiện chiến lược phát triển nhanh và bền vững, cùng với việc phát huy các nguồn lực truyền thống, chúng ta cần phát huy tinh thần độc lập dân tộc, ý chí, khát vọng phát triển, tinh thần tự lực, tự cường vươn lên, phát huy hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng khẳng định chúng ta phải tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới toàn diện, đúng đắn của Đảng trong giai đoạn tiếp theo. Chỉ có như vậy chúng ta mới thực hiện được mục đích, khát vọng phát triển của dân tộc trong tình hình mới.

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

 

GS.TS. Phạm Văn Đức trình bày bài tham luận: Một số vấn đề lý luận đặt ra trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

GS.TS. Nguyễn Trọng Chuẩn trình bày bài tham luận: Trọng dụng người tài vì sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

GS.TS Hồ Sỹ Quý trình bày bài tham luận: Quan điểm về dân qua các kỳ Đại hội Đảng và một số bài học điển hình về vai trò của dân trong lịch sử.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương

In bài viết