Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách đô thị thông minh từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 02/07/2024 | Lượt xem: 378

Ngày 29 tháng 6 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Minh Tuấn Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02; Người hướng dẫn khoa học: TS. Hoàng Xuân Trung và PGS.TS. Trịnh Thị Xuyến.

 

NCS. Lê Minh Tuấn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô Hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

Nghiên cứu toàn diện và hệ thống về quá trình thực hiện chính sách xây dựng đô thị thông minh từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến năm 2022; từ đó dự báo xu hướng phát triển và kiến nghị những giải pháp để bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách về xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh.     

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Trên cơ sở hệ thống hóa một cách cơ bản và toàn diện lý thuyết thực hiện chính sách xây dựng đô thị thông minh, tác giả đã đánh giá hiệu quả việc thực hiện chính sách xây dựng đô thị thông minh riêng cho Thành phố Hồ Chí Minh từ đó xây dựng các giải pháp định hướng phù hợp.

Bên cạnh đó, luận án cũng có hướng tiếp cận mới khi đánh giá, phân tích hiệu quả của việc thực hiện chính sách từ phía cán bộ, công chức (những người trực tiếp triển khai chính sách) và người dân (đối tượng thụ hưởng chính của chính sách).

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Ý nghĩa lý luận: Luận án trình bày một cách logic, khoa học và đầy đủ các vấn đề thực hiện chính sách xây dựng đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các vấn đề về lý thuyết của việc thực hiện chính sách công được vận dụng để làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của một chính sách cụ thể. Góp phần giúp cho hệ thống lý luận của ngành chính sách công trở nên phong phú hơn. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu có thể được các cơ quan chức năng sử dụng tham khảo để xây dựng bộ tiêu chí đô thị thông minh áp dụng cho toàn quốc. 

Ý nghĩa thực tiễn: Bên cạnh những đóng góp về mặt ý nghĩa khoa học, luận án còn có những đóng góp về mặt thực tiễn ứng dụng. Từ những kết quả của việc nghiên cứu, luận án đã đánh giá đầy đủ việc thực hiện chính sách xây dựng đô thị thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách sao cho phù hợp nhất với thực tiễn. Từ kết quả nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh luận án sẽ là tài liệu để các địa phương khác có thể tham khảo phục vụ cho việc thực hiện chính sách xây dựng đô thị thông minh ở các địa phương.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

In bài viết