Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học “ Biểu thức quy chiếu trong các văn bản khoa học xã hội”

Ngày đăng: 01/07/2024 | Lượt xem: 210

        Ngày 28 tháng 6 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Đức Long đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 9.22.90.20; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Hữu Hoàng.

 

NCS Nguyễn Đức Long chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nghiên cứu theo hướng ngữ dụng học, khảo sát và mô tả các dạng biểu hiện của các biểu thức quy chiếu trong văn bản khoa học xã hội, và luận án có hai mục đích chính:

       - Nghiên cứu các biểu thức quy chiếu xét từ các phương diện cấu trúc, ngữ nghĩa nhằm tìm hiểu phương thức quy chiếu.

       - Tìm hiểu các giá trị của biểu thức quy chiếu trong văn bản khoa học xã hội.

Đóng góp mới về khoa học của luận án

       Luận án góp phần mở rộng và đi sâu xem xét đối tượng nghiên cứu sang các văn bản khoa học xã hội đặc thù. Cụ thể là đã nhận diện, thống kê các biểu thức quy chiếu trong một số văn bản khoa học xã hội, chỉ ra những biểu thức quy chiếu hay được các nhà khoa học sử dụng trong các công trình nghiên cứu của mình. Luận án cho rằng, trong các bài viết khoa học xã hội, tác giả cần sử dụng nhiều biểu thức miêu tả trong quy chiếu chỉ người trong các bài báo khoa học xã hội nhằm thay đổi, đa dạng hóa cách diễn đạt, tạo ra sự mới mẻ sinh động cho văn bản. 

Ý nghĩa của luận án:

Về lý luận

       - Luận án góp phần làm rõ hiện tượng quy chiếu trong một loại hình văn bản đặc thù là văn bản khoa học xã hội. Luận án đã chỉ ra được phương thức quy chiếu một đối tượng mà người Việt sử dụng thông qua việc nghiên cứu các biểu thức quy chiếu được họ sử dụng.

       - Bước đầu chỉ ra được ý nghĩa của biểu thức quy chiếu trong phân tích diễn ngôn, phương thức thực hiện chức năng liên nhân.

       - Bước đầu chỉ ra được vai trò của biểu thức quy chiếu trong văn bản khoa học xã hội.

Về thực tiễn

       - Qua nghiên cứu này, những kết quả của luận án giúp cho việc hiểu rõ hơn các văn bản khoa học xã hội trong mạch diễn ngôn và có thể ứng dụng trong việc đọc hiểu văn bản và việc xử lý văn bản khoa học xã hội.

       - Giúp cho các tác giả có thêm những nhận thức mới và tăng hiệu quả của biểu thức quy chiếu trong công tác viết bài khoa học xã hội

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt