Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học “Kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa tại các trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Ngày đăng: 13/06/2024 | Lượt xem: 197

       Ngày 12 tháng 06 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Ngô Phương Thảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học; Mã số: 9.31.04.01;  Người hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Thị Vân Anh.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa tại các trường đại học khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phân tích các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất một số khuyến nghị góp phần nâng cao kỹ năng thực hành lâm sàng cho những sinh viên này.

Những đóng góp mới của luận án

        Luận án đã tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước về kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa. Qua đó cho thấy, nghiên cứu về kỹ năng thực hành lâm sàng dưới góc độ tâm lý học còn ít ỏi và chưa được cập nhật.

       Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận về kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên y khoa: khái niệm kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa; Làm rõ những biểu hiện cơ bản nhất và xác định mức độ thực hiện 5 nhóm kỹ năng thành phần trong kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa bám sát theo đặc thù nghề nghiệp và chuyên ngành y khoa bậc đại học; Đồng thời chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng thực hành lâm sàng gồm các yếu tố chủ quan về phía sinh viên và các yếu tố khách quan về phía đơn vị đào tạo chuyên môn. Những vấn đề này góp phần làm sáng tỏ hơn lý luận về kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa nói chung và của sinh viên ngành y khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

        Luận án đã đánh giá được thực trạng 5 kỹ năng thành phần trong kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan đến kỹ năng thực hành lâm sàng. Trên cở sở đó tìm ra được mối quan hệ giữa các kỹ năng thành phần trong kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa khu vực đồng sông Cửu Long, dự báo được sự thay đổi 5 kỹ năng thành phần khi có sự thay đổi từ các yếu tố chủ quan và khách quan.

        Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo cho các trường đại học có đào tạo ngành y khoa, là cơ sở khoa học góp phần vào việc cải tiến chương trình đào tạo sinh viên ngành y khoa nói chung và đào tạo kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên ngành y khoa nói riêng có hiệu quả hơn.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

Ý nghĩa về mặt lý luận

       Kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung và làm phong phú thêm một số vấn đề lý luận về kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên đại học ngành y khoa. Xây dựng được bộ công cụ nghiên cứu kỹ năng thực hành lâm sàng của sinh viên đại học ngành y khoa tại Việt Nam làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo.

Ý nghĩa về mặt thực tiễn

       Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của luận án là tài liệu tham khảo cho hoạt động đào tạo, đặc biệt là đào tạo thực hành lâm sàng của các trường đại học có đào tạo sinh viên y khoa

       Kết quả nghiên cứu thực tiễn của luận án là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành y khoa trong việc nâng cao kỹ năng thực hành lâm sàng của mình.

        Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của luận án cũng là một cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về một lĩnh vực còn ít được nghiên cứu ở Việt Nam là thực hành lâm sàng.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương