Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản Trị kinh doanh “Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 03/06/2024 | Lượt xem: 107

       Ngày 30 tháng 5 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Đào Vũ Thắng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9 34 01 01; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung & PGS.TS. Phước Minh Hiệp.

 

NCS. Đào Vũ Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

       Từ kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả sẽ đề xuất các giải pháp để phát triển các nhân tố mạnh, làm tăng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đóng góp mới của luận án

       Về lý luận: Qua nghiên cứu này, tác giả đã hệ thống hóa Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, doanh nghiệp thẩm định giá, có tập trung vào năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thẩm định giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó đề xuất những hàm ý quản trị để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp này. Luận án đã làm phong phú hơn cơ sở lý luận về xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thẩm định giá nói chung, doanh nghiệp thẩm định giá tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

      Về thực tiễn: Có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp các doanh nghiệp thẩm định giá tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá được thực trạng tình hình cạnh tranh, tìm ra những nguyên nhân của hạn chế, từ đó đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học về phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

In bài viết