Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Văn hóa tiêu dùng của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”

Ngày đăng: 10/05/2024 | Lượt xem: 148

       Ngày 08 tháng 05 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Oanh Kiều đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Mã số: 9 22 90 40; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Quỳnh Phương.

 

Toàn Hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

Mục đích nghiên cứu của luận án

       Mục đích nghiên cứu của Luận án là khám phá các thực hành tiêu dùng của thanh niên (qua nghiên cứu lĩnh vực thời trang và giải trí), như một biểu hiện của văn hoá tiêu dùng, mà qua đó các giá trị, chuẩn mực, ý nghĩa, tâm lý của thanh niên được hiển lộ. Từ đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những yếu tố có tác động tới văn hoá tiêu dùng của thanh niên trong những động năng của TP.HCM và bối cảnh rộng lớn hơn của xã hội Việt Nam đương đại.

Những đóng góp mới về khoa học của luận án

        Luận án một nghiên cứu kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng nhằm khám phá một bức tranh tổng thể về sự lựa chọn – như một phương thức biểu đạt trong văn hoá tiêu dùng - của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh.

       Luận án chỉ ra sự đa dạng trong thực hành tiêu dùng thời trang và giải trí của thanh niên, phản ánh thực tế đời sống đô thị gắn với những biến đổi trong bối cảnh văn hoá, kinh tế và xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.

       Luận án bước đầu luận giải nguyên nhân và các yếu tố tác động đến thực hành tiêu dùng của thanh niên TP.HCM, cũng như những động năng của xã hội Việt Nam đương đại.

       Ý nghĩa về mặt lý luận: Thứ nhất, từ việc lý giải các thực hành tiêu dùng (nghiên cứu trường hợp thời trang và giải trí) của thanh niên TP.HCM, luận án góp thêm một nghiên cứu trường hợp cho thấy tính chủ thể trong mối liên hệ với vốn văn hoá và vị thế xã hội của người trẻ Việt Nam trong bối cảnh đương đại.

        Thứ hai, thông qua việc phân tích tính đa dạng trong lựa chọn tiêu dùng của thanh niên TP.HCM, luận án đóng góp về mặt lý luận trong việc chỉ ra sự lựa chọn tiêu dùng không hẳn phản ánh nhu cầu và tâm lý cá nhân, mà mang tính xã hội, bị tác động và quy chiếu bởi những yếu tố xã hội và bối cảnh địa bàn nói chung.

       Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Luận án chỉ ra xu hướng lựa chọn của thanh niên TP.HCM trong thực hành tiêu dùng và lý giải những nguyên nhân, vì vậy là tư liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu văn hóa, những người làm chính sách về thanh niên nói chung và thanh niên TP.HCM nói riêng cũng như những người quan tâm đến vấn đề văn hoá tiêu dùng và văn hoá của thanh niên.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương