Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học "Đời sống cộng đồng tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở An Giang hiện nay"

Ngày đăng: 09/05/2024 | Lượt xem: 144

       Ngày 04 tháng 05 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Văn Đới đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tôn giáo học; Mã số: 9 22 90 09; Người hướng dẫn khoa học: 1. TS. Nguyễn Hoàng Sa; 2. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc.

 

NCS. Nguyễn Văn Đới chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

Mục đích nghiên cứu của luận án

        Mục đích nghiên cứu cơ bản của luận án là làm rõ về thực trạng và đặc điểm của đời sống cộng đồng (ĐSCĐ) tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở An Giang hiện nay; kiến giải xu hướng biến đổi và những vấn đề đặt ra đối với ĐSCĐ tín đồ, từ đó nêu một số khuyến nghị với các bên liên quan của PGHH ở An Giang nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực trong ĐSCĐ tín đồ PGHH này.

Những đóng góp mới của luận án

       Luận án chỉ rõ đặc điểm có tính đặc thù của ĐSCĐ tín đồ PGHH ở An Giang hiện nay. Xác định xu hướng biến đổi và phát triển của ĐSCĐ tín đồ PGHH ở An Giang.

      Ý nghĩa về mặt lý luận: Ứng dụng một số tri thức, một số lý thuyết tôn giáo học, triết học, xã hội học tôn giáo vào nghiên cứu một hiện tượng tôn giáo - dân tộc tiêu biểu của PGHH là ĐSCĐ tín đồ PGHH ở An Giang; đồng thời góp phần kiểm nghiệm một số lý thuyết về tôn giáo liên quan được ứng dụng vào nghiên cứu.

       Những kết quả thu được trong nghiên cứu đề tài luận án sẽ góp phần vào việc nâng cao nhận thức về tính quy luật của sự hình thành, vận động và phát triển của tôn giáo, nói chung, cũng như của các tôn giáo nội sinh ở Việt Nam mà PGHH là một trường hợp điển hình trong số đó.

       Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Thông qua việc mô tả toàn cảnh về thực trạng ĐSCĐ tín đồ PGHH ở An Giang, đề tài luận án góp phần làm rõ nội dung và vai trò của ĐSCĐ tín đồ  này đối với PGHH ở An Giang nói riêng, và với PGHH nói chung; kết quả đề tài luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên, học viên cao học.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương