Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “ Quản lý nhà nước về môi trường từ thực tiễn tỉnh Hải Dương”

Ngày đăng: 22/04/2024 | Lượt xem: 131

       Ngày 21 tháng 4 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Lê Minh Thảo đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đinh Ngọc Vượng & PGS.TS. Phạm Hữu Nghị.    

 

                                                                              NCS. Lê Minh Thảo chụp ảnh lưu niệm                                                                                                 

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về môi trường và thực tiễn quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh Hải Dương. Từ đó, đề xuất các giải pháp bảo đảm và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường từ thực tiễn tỉnh Hải Dương.

Những đóng góp mới về khoa học của luận án

       Một là, về cách tiếp cận nghiên cứu: Luận án sử dụng cách tiếp cận đa ngành Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật kinh tế, quản lý nhà nước và chính sách công.

       Hai là, luận án tiếp tục bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề lý luận quản lý nhà nước về môi trường như: khái niệm, đặc điểm, vai trò, các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường.

       Ba là, luận án góp phần làm sáng tỏ thực tiễn quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh Hải Dương. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường tại tỉnh Hải Dương. Các giải pháp đề xuất không chỉ tăng cường vai trò điều chỉnh và kiểm soát của Nhà nước mà còn đề cập tới giải pháp tăng cường vai trò của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham gia quản lý môi trường. Đây là sự vận dụng cụ thể của lý thuyết quản trị tốt vào quản lý nhà nước về môi trường ở nước ta.

Ý nghĩa của luận án:

        Luận án tiếp tục làm rõ hơn dưới góc độ Luật hiến pháp và Luật hành chính những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về môi trường. Trên cơ sở các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường hiện hành đối chiếu với thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ môi trường tại tỉnh Hải Dương luận án đã đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay nên có giá trị tham khảo đối với các cơ quan xây dựng pháp luật.

        - Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu nghiên cứu, giảng dạy luật học và quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường của tỉnh Hải Dương trong đánh giá thực trạng và áp dụng các giải pháp để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường trong thời gian tới.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt