Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Báo chí cách mạng ở Bắc Kỳ từ năm 1929 đến năm 1945”

Ngày đăng: 22/04/2024 | Lượt xem: 81

       Ngày 19 tháng 04 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Trần Thị Thanh Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 92 29 013;  Người hướng dẫn khoa học: 1: TS. Trần Thị Phương Hoa; 2: PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

 Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Luận án làm rõ quá trình hình thành và phát triển của hệ thống báo chí cách mạng ở Bắc Kỳ từ năm 1929 đến năm 1945

Những đóng góp mới của luận án

       Luận án tái hiện bức tranh sinh động về báo chí cách mạng ở Bắc Kỳ từ khi tờ báo cách mạng đầu tiên ra đời ở đây đến cách mạng tháng Tám thành công.

       Làm rõ sự phát triển về hình thức, nội dung cũng như quy trình xuất bản của hệ thống báo cách mạng ở Bắc Kỳ từ năm 1929 đến năm 1945.

      Đưa ra những nhận xét về đặc điểm và vai trò của báo chí cách mạng Bắc Kỳ trong giai đoạn 1929- 1945 từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc sử dụng báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

      Ý nghĩa về mặt lý luận: Luận án sẽ làm sáng tỏ hơn nữa mối quan hệ của báo chí với đời sống chính trị xã hội, đặc biệt là vai trò của báo chí đối với một cuộc đấu tranh cách mạng.

     Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Cung cấp bài học về việc xây dựng quan lý báo chí. Luận án cũng có thể là nguồn tài liệu tham khảo đối với sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu viên ngành báo chí học, lịch sử …

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương