Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Lịch sử “Giáo dục phổ thông tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2020”

Ngày đăng: 22/04/2024 | Lượt xem: 73

       Ngày 17 tháng 04 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Hà Trọng Hải đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 92 29 013; Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Đức Cường; 2. TS. Duy Thị Hải Hường.

 

Toàn Hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

 Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Phục dựng lại quá trình phát triển GDPT tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2020, từ đó rút ra những nhận xét, kinh nghiệm vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

Những đóng góp mới của luận án

       Một là, luận án cung cấp hệ thống tư liệu, tài liệu phong phú, đa dạng được khai thác từ nhiều nơi khác nhau; là nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, giảng dạy về GDPT tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2020.

      Hai là, phục dựng quá trình xây dựng, phát triển GDPT tỉnh Lào Cai qua hai giai đoạn 1991-2000 và 2001-2020; so sánh GDPT qua hai giai đoạn cũng như với một số tỉnh miền núi khác để thấy được sự phát triển, thành tích của GDPT ở Lào Cai.

      Ba là, góp thêm nhận xét về GDPT tỉnh Lào Cai trên cả hai phương diện: những kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại cũng như làm rõ nguyên nhân của những kết quả, hạn chế, trên cơ sở đó làm rõ những đặc điểm chủ yếu của GDPT  tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2020.

       Bốn là, luận án rút ra một số kinh nghiệm từ quá trình xây dựng, phát triển GDPT tỉnh Lào Cai từ năm 1991 đến năm 2020 có thể vận dụng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh giai đoạn hiện nay.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

      Ý nghĩa về mặt lý luận: Luận án góp phần tổng kết quá trình xây dựng, phát triển GD&ĐT tỉnh Lào Cai, trong đó có GDPT từ năm 1991 đến năm 2020.

       Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp thêm những luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng hoạt động GDPT tỉnh Lào Cai trong thời gian tới.

      Cung cấp thêm những luận cứ khoa học khẳng định thành tựu, tác động của GDPT đối với phát triển kinh tế, xã hội ở Lào Cai giai đoạn 1991-2020.

     Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Luận án là nguồn tài liệu tham khảo để lãnh đạo địa phương tham khảo trong quá trình xây dựng, phát triển GDPT đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT hiện nay.

      Luận án góp phần làm rõ hơn chế độ, chính sách của Trung ương, chính quyền địa phương đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GDPT tỉnh Lào Cai trong 30 năm (1991-2020).

      Luận án có ý nghĩa quan trọng góp phần tuyên truyền, nghiên cứu, giảng dạy về GD&ĐT nói chung, GDPT tỉnh Lào Cai nói riêng trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

     Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương