Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Bưu chính ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến năm 1929”

Ngày đăng: 10/04/2024 | Lượt xem: 108

       Ngày 03 tháng 04 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Trương Thị Hải đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam; Mã số: 92 29 013;  Người hướng dẫn khoa học: 1: PGS.TS. Đinh Quang Hải; 2: GS.TS. Nguyễn Văn Khánh.

 

NCS. Trương Thị Hải chụp ảnh cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Nghiên cứu bưu chính ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến năm 1929 nhằm phục dựng bức tranh về quá trình hình thành và phát triển bưu chính ở Bắc Kỳ, làm rõ chủ trương, chính sách, cơ cấu tổ chức bộ máy và hoạt động của bưu chính ở Bắc Kỳ; góp phần hệ thống hóa các nguồn tài liệu và cung cấp nhận thức mới, sâu sắc và toàn diện hơn về bưu chính ở Bắc Kỳ trong giai đoạn lịch sử này.

Những đóng góp mới của luận án

       Thứ nhất, luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên một cách hệ thống đầy đủ, toàn diện về mạng lưới bưu chính ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến năm 1929; Thứ hai, luận án phân tích chủ trương, chính sách của thực dân Pháp trong việc xây dựng và mở rộng mạng lưới bưu chính ở Bắc Kỳ nói riêng, ở Đông Dương dưới thời Pháp thuộc nói chung; Thứ ba, luận án làm rõ quá trình mở rộng và phát triển cũng như thực trạng về tổ chức, cách thức quản lý và các hình thức hoạt động của mạng lưới bưu chính ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến năm 1929; Thứ tư, luận án nêu đặc điểm, tính chất và tác động của bưu chính đối với quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Bắc Kỳ

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa về mặt lý luận: Làm sáng tỏ các lĩnh vực bưu chính của thực dân Pháp ở Bắc Kỳ từ năm 1897 đến năm 1929.

      Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Cung cấp thêm tư liệu, luận cứ khoa học về bưu chính dưới thời thuộc địa ở Việt Nam nói chung, ở Bắc Kỳ nói riêng. Từ kết quả nghiên cứu rút ra một số nhận xét về thực tiễn  hoạt động của bưu chính thời Pháp thuộc; luận án là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác quản lý bưu chính ở Việt Nam hiện nay.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương

In bài viết