Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội “Nhân viên công tác xã hội trong trường Trung học cơ sở từ thực tiễn Tp. Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 31/01/2024 | Lượt xem: 289

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Trần Thị Lụa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội; Chuyên ngành: Công tác xã hội; Mã số: 9.76.01.01; Người hướng dẫn khoa học:PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện và PGS.TS. Bùi Thị Xuân Mai.

 

 

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ của NCS. Trần Thị Lụa

Mục đích nghiên cứu:

Tìm hiểu cơ sở lý luận, khảo sát thực trạng yêu cầu, nhiệm vụ và các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội cũng như tiến hành thực nghiệm giải pháp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên công tác xã hội trong các trường Trung học cơ sở.

Đóng góp mới về khoa học của luận án

Kết quả của luận án đã làm rõ các khái niệm về nhân viên công tác xã hội, nhân viên công tác xã hội trường học, các vai trò, nhiệm vụ của nhân viên CTXH trong trường học. Luận án đã xác định được những cơ sở khoa học về các tiêu chuẩn, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ của nhân viên CTXH trong trường học.

Nghiên cứu đã cung cấp thông tin về thực trạng kiến thức, kỹ năng và thái độ và thực hiện nhiệm vụ của nhân viên CXTH trong trường học, chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên CTXH trong trường THCS. Luận án đã đưa ra các giải pháp và thực nghiệm giải pháp tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên CTXH trong trường THCS để giúp cho nhân viên CTXH thực hiện các nhiệm vụ hiệu quả hơn.

Nghĩa nghĩa lý luận của luận án

Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần làm sáng tỏ và bổ sung vào hệ thống lý luận về CTXH trong trường học nói chung và nhân viên CTXH trong trường học nói riêng; khái quát được tiêu chuẩn chung về kiến thức, kỹ năng, thái độ của nhân viên CTXH và nhân viên CTXH trong trường học. Bên cạnh đó, khái quát lý luận chung về các hoạt động công tác xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ của nhân viên CTXH trong trường học.

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án phản ánh thực trạng nhân viên CTXH trong trường THCS trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, các vấn đề nảy sinh trong trường học và nhu cầu về CTXH trong trường THCS của học sinh. Cùng với đó, luận án góp phần cung cấp dữ liệu và tài liệu tham khảo cho các lĩnh vực CTXH, CTXH trường học, tâm lý và giáo dục học, phục vụ trong nghiên cứu và đào tạo liên quan đến trường học, CTXH trong trường học; là tài liệu hữu ích cho giảng dạy các học phần liên quan đến CTXH trường học. Kết quả của luận án góp phần đề xuất những biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả của thực hiện nhiệm vụ của nhân viên CTXH trong trường THCS nói chung và các trường THCS tại Tp. Hồ Chí Minh nói riêng.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết