Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Thực hiện chính sách bình đẳng giới trong lãnh đạo, quản lý ở cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên”

Ngày đăng: 31/01/2024 | Lượt xem: 174

       Ngày 29 tháng 01 năm 2024, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh.

 

NCS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về bình đẳng giới trong LĐ, QL, chính sách và thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN ở địa phương, luận án đánh giá thực trạng thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN tỉnh Thái Nguyên trong những giai đoạn tiếp theo.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Về khoa học

       - Luận án làm rõ hơn khái niệm về thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN gắn với các bước thực hiện chính sách và từng chính sách thành phần như đào tạo - bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm CB, CC.

         - Luận án hoàn thiện khung phân tích về thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN địa phương với các yếu tố tác động gồm chất lượng chính sách, chủ thể, đối tượng và môi trường thực hiện chính sách.

        - Luận án làm phong phú thêm cách tiếp cận về quy trình thực hiện chính sách công không chỉ nhìn nhận tổng thể, mà còn ở từng chính sách thành phần gắn với các bước trong quy trình chính sách.

       - Luận án hoàn thiện tiêu chí đánh giá và củng cố thêm vai trò của các yếu tố tác động đến thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN cấp địa phương.

Về thực tiễn

      - Luận án phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN tỉnh Thái Nguyên và tác động của các yếu tố chất lượng chính sách, chủ thể, đối tượng và môi trường thực hiện chính sách đến quá trình thực hiện chính sách.

     - Luận án đưa ra quan điểm và khuyến nghị giải pháp góp phần thúc đẩy thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời có giá trị tham khảo cho các địa phương khác.

      - Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy về chính sách công, thực hiện chính sách công, thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN tỉnh Thái Nguyên, giới trong LĐ, QL. Là tài liệu tham khảo phục vụ công tác xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách của các cơ quan Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh khác.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Về lý luận: Luận án làm phong phú, đa dạng hơn cách tiếp cận về thực hiện chính sách công, cụ thể là thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN ở địa phương với quy trình thực hiện chính sách BĐG trong LĐ, QL đối với từng chính sách thành phần của công tác cán bộ như đào tạo - bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm.

       Về thực tiễn: Luận án phân tích thực trạng và đánh giá quy trình thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN tỉnh Thái Nguyên; Đánh giá sự tác động của các yếu tố đến quá trình thực hiện chính sách bình đẳng giới trong LĐ, QL ở CQHCNN tỉnh Thái Nguyên, từ đó, đề ra quan điểm và khuyến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện chính sách đạt kết quả tốt hơn trên địa bàn tỉnh.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt