Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khmer ở Trà Vinh”

Ngày đăng: 30/11/2023 | Lượt xem: 283

            Ngày 27 tháng 11 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Văn Lượm đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Mã số: 9 22 90 40;  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Yên.

 

Toàn cảnh Hội đồng.

 Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu một cách hệ thống về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khmer để thấy được sự hỗn dung các giá trị văn hoá.

Những đóng góp mới của luận án.

       Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khmer ở Trà Vinh. Luận án chỉ ra đặc điểm hỗn dung văn hoá trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của họ.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

      Ý nghĩa lý luận: Luận án cung cấp thêm một hệ thống dữ liệu cho việc nghiên cứu về tôn giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên tộc người tại một địa bàn cụ thể.

       Ý nghĩa thực tiễn: Luận án góp phần phân tích những yếu tố truyền thống và đương đại trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Khmer.

       Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu tham khảo để các nhà quản lý văn hóa, hoạch định những chính sách và giải pháp cụ thể trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của tộc người Khmer.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương