Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại trên điạ bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 15/11/2023 | Lượt xem: 439

       Ngày 06 tháng 11 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Bình đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Độ.                                       

 

NCS. Nguyễn Thị Thanh Bình chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Mục đích của luận án là phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (XPTTQLKT) trong lĩnh vực SX,KD,TM trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Thứ nhất, thông qua việc khảo cứu các công trình nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước, luận án đã hệ thống và đánh giá tổng quan nghiên cứu về phòng ngừa tình hình các tội XPTTQLKT trong lĩnh vực SX,KD,TM.

       Thứ hai, Luận án đã hệ thống hóa lý luận về phòng ngừa tình hình các tội XPTTQLKT trong lĩnh vực SX,KD,TM, góp phần hoàn thiện lý luận về phòng ngừa tình hình các tội XPTTQLKT trong lĩnh vực SX,KD,TM nói chung và trên một địa bàn cấp tỉnh nói riêng.

     Thứ ba, Luận án là công trình có tính chuyên sâu về tội phạm học, phản ánh một cách đầy đủ, khoa học về tình hình các tội XPTTQLKT trong lĩnh vực SX,KD,TM trên địa bàn TP.HCM từ 2012 đến năm 2022. Dựa vào số liệu thu thập được, luận án phân tích và đánh giá toàn diện tình hình các tội XPTTQLKT trong lĩnh vực SX,KD,TM trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2012- 2022.

       Thứ tư, Luận án đã đưa ra các dự báo về các tội XPTTQLKT trong lĩnh vực SX,KD,TM trên địa bàn TP.HCM, từ đó đề xuất các giải pháp tăng cường phòng ngừa tình hình các tội XPTTQLKT trong lĩnh vực SX,KD,TM trên địa bàn TP.HCM thời gian tới.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

       Về lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hoàn thiện lý luận trong lĩnh vực tội phạm học cũng như hoàn thiện lý luận về phòng ngừa tình hình các tội XPTTQLKT trong lĩnh vực SX,KD,TM.

       Luận án là nguồn tài liệu tham khảo cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, học tập về tội phạm học cũng như nghiên cứu chuyên sâu về phòng ngừa tình hình các tội XPTTQLKT trong lĩnh vực SX,KD,TM.

       Về thực tiễn:

      Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tham khảo, sử dụng trong quá trình hoạch định chính sách, ban hành các quyết định quản lý về kinh tế, là cơ sở để chính quyền địa phương tham khảo xây dựng các biện pháp phòng ngừa tình hình có hiệu quả các tội XPTTQLKT trong lĩnh vực SX,KD,TM trong thời gian tới. Luận án cũng có thể là tài liệu tham khảo cho những người nghiên cứu, học viên, sinh viên có quan tâm và những cán bộ đang làm việc trong các cơ quan chuyên trách về tội phạm.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.                                                                                                         

 

Tin: Minh Nguyệt