Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Triết học “Quan niệm của một số đại biểu trí thức tân học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX về vấn đề con người cá nhân và ý nghĩa của nó”

Ngày đăng: 29/09/2023 | Lượt xem: 181

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Hoàng Minh Quân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Ngành: Triết học; Mã số: 92.29.001 ; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Nguyên Việt.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ của NCS. Hoàng Minh Quân

Mục đích nghiên cứu:

Luận án làm rõ quan niệm về vấn đề con người cá nhân của tầng lớp trí thức tân học ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX thông qua một số đại diện tiêu biểu, trên cơ sở đó bước đầu chỉ ra ý nghĩa của những quan niệm ấy.

    Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Phân tích sự tác động của bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX đến sự hình thành quan niệm về vấn đề con người cá nhân của tầng lớp trí thức tân học.

- Luận án làm rõ tính khuynh hướng trong quan niệm về con người cá nhân ở Việt Nam của tầng lớp trí thức tân học nửa đầu thế kỷ XX trong bối cảnh tiếp biến văn hóa Đông - Tây, phân tích, làm rõ nội dung, đặc điểm của từng khuynh hướng.

- Chỉ ra ý nghĩa đương thời và ý nghĩa hiện thời của từng khuynh hướng trong quan niệm của tầng lớp trí thức tân học ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX về vấn đề con người cá nhân.

Ý nghĩa của luận án:

Ý nghĩa lý luận: Luận án góp phần làm sáng tỏ một nội dung quan trọng trong lịch sử tư tưởng Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX.

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án bước đầu chỉ ra những gợi mở cho việc nhìn nhận, giải quyết vấn đề con người cá nhân ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các môn học thuộc chuyên ngành lịch sử tư tưởng Việt Nam.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết