Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài”

Ngày đăng: 25/09/2023 | Lượt xem: 339

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Anh Thắng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thanh Lý và TS. Trần Minh Đức.

 

NCS. Phạm Anh Thắng chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

Luận án là đề xuất giải pháp và cung cấp những luận chứng khoa học, luận chứng thực tiễn cho các giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện quy định pháp luật về trách nhiệm của doanh nghiệp luật hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài.   

 

Đóng góp mới của luận án:

Thứ nhất, luận án hệ thống và tổng hợp những vấn đề lý luận về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài. Luận án làm rõ hơn khái niệm về người lao động đi làm việc ở nước ngoài, khái niệm về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chỉ ra những đặc điểm đặc thù. Luận án xây dựng khung lý luận về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài.

Thứ hai, luận án tổng hợp, phân tích quy định pháp luật và tìm ra những điểm còn bất cập của quy định pháp luật cũng như những điểm còn vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài.

Thứ ba, dựa trên những luận chứng khoa học và thực tiễn, luận án đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án:

Về mặt khoa học, luận án đã tổng hợp một cách có hệ thống và làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài. Kết quả nghiên cứu này là luận chứng quan trọng cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật lao động nói chung, quy định pháp luật về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài nói riêng.

Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan lập pháp, các nhà quản lý trong hoạt động xây dựng, ban hành chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Đặc biệt, những đề xuất của luận án có thể là những gợi ý hữu ích cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trong việc xây dựng chính sách đối ngoại và vận dụng các quy định của luật quốc tế để bảo hộ NLĐ Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Luận án cũng đóng góp vào hệ thống kiến thức pháp lý để phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về vai trò của doanh nghiệp trong hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua. 

Tin: Minh Nguyệt

In bài viết