Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Xúc tiến du lịch theo pháp luật Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 18/09/2023 | Lượt xem: 312

       Ngày 18 tháng 9 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Châu Vũ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Lê Mai Thanh và TS. Phạm Thị Thúy Nga.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Châu Vũ

 

NCS. Châu Vũ chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn về xúc tiến du lịch (XTDL) và lý luận pháp luật về XTDL, đánh giá thực trạng XTDL của thương nhân kinh doanh du lịch theo pháp luật Việt Nam hiện nay nhằm đề xuất các giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật về XTDL cũng như việc tổ chức hiệu quả hoạt động đó của thương nhân.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Một là, luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý ‎luận về XTDL và pháp luật về XTDL. Xây dựng được khái niệm pháp lý về “Xúc tiến du lịch” và khái niệm “Pháp luật về xúc tiến du lịch” ở góc độ thương mại; xác định nội dung và các yếu tố chi phối thực hiện pháp luật về XTDL.

      Hai là, luận án đã phân tích và đánh giá một cách hệ thống thực trạng pháp luật về XTDL dưới góc độ hành vi thương mại, chỉ ra được những ưu điểm, nhược điểm trong các quy định và cách thức thực hiện các quy định đó, mà các công trình nghiên cứu đã công bố chưa từng nghiên cứu, từ đó làm cơ sở hoàn thiện các quy định pháp luật về XTDL và định hướng phát triển hoạt động này trong tương lai.

Ba là, luận án cũng chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về lý luận cũng như thực tiễn, nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về XTDL của thương nhân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

       Bốn là, luận án đã đề ra được những định hướng và giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật Việt Nam về XTDL, tác giả mong rằng những giải pháp được đề xuất sẽ góp phần làm hoàn thiện hơn pháp luật về XTDL.                    

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Ý nghĩa lý luận

        Luận án góp phần vào việc củng cố lý luận về XTDL và pháp luật về XTDL của thương nhân trong nền kinh tế thị trường hội nhập và phát triển về du lịch.

       Những kết luận trong luận án góp phần thúc đẩy việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về XTDL của thương nhân trong thời gian tới.

Ý nghĩa thực tiễn

       Những đề xuất, kiến nghị được đúc kết sau quá trình nghiên cứu pháp luật XTDL sẽ góp phần làm minh bạch hóa chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm thực hiện các quy định của Luật Thương mại, Luật Du lịch về quyền XTDL của thương nhân tiến hành các hoạt động kinh doanh du lịch cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế "không khói" của Việt Nam.

       Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy liên quan tới pháp luật về XTDL. Bên cạnh đó, luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho những chủ thể quản lý hoạt động XTDL nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm liên quan tới hoạt động XTDL của thương nhân để một mặt phát triển du lịch nhưng đồng thời bảo vệ thị trường cạnh tranh lành mạnh, vì quyền lợi của người tiêu dùng dịch vụ du lịch.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.  

 

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt