Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh “Phát triển nguồn nhân lực quản trị tại Ngân hàng Thương mại vốn nhà nước ở Việt Nam”

Ngày đăng: 18/09/2023 | Lượt xem: 401

       Ngày 16  tháng 9 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh  Đào Trọng Hiếu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 9 34 01 01; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Phước Minh và PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng.

 

NCS. Đào Trọng Hiếu chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nghiên cứu lý luận và thực trạng nguồn nhân lực quản trị tại các Ngân hàng Thương mại có vốn Nhà nước. Từ đó, đặt cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực quản trị trong các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước tại Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2030.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

      Thứ nhất, luận án góp phần hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận về nguồn nhân lực quản trị, đưa ra được khung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản trị tại hệ thống các ngân hàng thương mại. Xác định tiêu chí đánh giá hiệu quả của việc phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng thương mại. Xây dựng được các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản trị của ngân hàng thương mại.

      Thứ hai, luận án đã đánh giá, phân tích được thực trạng nguồn nhân lực quản trị của hệ thống ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước; khám phá và đo lường được các nhân tố và mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản trị của ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước tại Việt Nam.

      Thứ ba, luận án đã vận dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại như: phân tích so sánh, đối chứng, điều tra xã hội học, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung, phân tích Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi qui tuyến tính…phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản trị tại các ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước Việt Nam theo hướng tiếp cận phát triển nguồn nhân lực xanh. Do đó, luận án sẽ trở thành nguồn tài liệu cho những nhà nghiên cứu cùng chủ đề về thiết kế nghiên cứu, thang đo, mô hình nghiên cứu và xử lý dữ liệu nghiên cứu.   

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

       Về mặt lý luận: luận án cung cấp cơ sở khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu về quản trị nhân lực (nguồn nhân lực quản trị), tổng kết được lý thuyết các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu; phát triển hệ thống thang đo, kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu về các yếu tố chính ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản trị của ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước. Do đó, kết quả nghiên cứu sẽ góp phần vào việc phát triển lý thuyết và bổ sung vào hệ thống thang đo còn thiếu tại các nước đang phát triển để thiết lập hệ thống như: Bangwal and Tiwari, 2015; Cherian and Jacob, 2012; Jackson et al., 2011; Mandip, 2012; Munasinghe, 1993; Road and Kingdom, 2013; Wright and Mcmahan, 2011 đã khẳng định; đồng thời hình thành khung nghiên cứu để triển khai các nghiên cứu khác tương tự.

        Về mặt thực tiễn: kết quả của nghiên cứu giúp cho các Ngân hàng thương mại có cách nhìn đầy đủ và toàn diện về thực trạng nguồn nhân lực quản trị và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực quản trị của ngân hàng thương mại, đặt cơ sở cho việc hoạch định chiến lược đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực quản trị trong thời gian tới.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt