Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính trị học “Vấn đề xây dựng văn hóa chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”

Ngày đăng: 14/09/2023 | Lượt xem: 480

       Ngày 09 tháng 9 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Mai Hồng Công đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính trị học; Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 9.31.02.01; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Hữu Toàn.

 

NCS. Mai Hồng Công chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Trên cơ sở làm rõ lý luận văn hóa chính trị và xây dựng văn hóa chính trị, thực trạng xây dựng văn hóa chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh; đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp xây dựng văn hóa chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Một là, luận án phân tích, làm rõ thêm lý luận về văn hóa chính trị và nội dung cơ bản của văn hóa chính trị Việt Nam.

       Hai là, luận án làm rõ thực trạng xây dựng văn hóa chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh.

      Ba là, luận án đề xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp xây dựng văn hóa chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

Ý Nghĩa của luận án:

      Luận án cung cấp thêm những luận cứ khoa học, góp phần hoàn thiện và hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng văn hóa chính trị tiến bộ đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế.

     Kết quả của luận án góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, giá trị của văn hóa chính trị trong sự nghiệp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

      Nội dung và kết quả nghiên cứu của luận án có thể dùng làm tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa và văn hóa chính trị.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt