Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội “Nhiệm vụ quản lý trường hợp người khuyết tật từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng”

Ngày đăng: 02/06/2023 | Lượt xem: 299

       Ngày 31 tháng 05 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đỗ Nghiêm Thanh Phương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội; Chuyên ngành: Công tác xã hội; Mã số: 9 900101; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí và TS. Hà Thị Thư.

 

NCS. Đỗ Nghiêm Thanh Phương chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận của Quản lý trường hợp đối với người khuyết tật, nghiên cứu thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý trường hợp của cán bộ QLTH đối với người khuyết tật ở thành phố Đà Nẵng, từ đó đề xuất và áp dụng một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý trường hợp đối với người khuyết tật.

Đóng góp mới về khoa học của luận án

Đóng góp về mặt lý luận:

       Luận án làm rõ được quy trình của QLTH đối với NKT, hệ thống hóa về mặt lý luận các bước trong quy trình QLTH đối với NKT tương ứng với các nhiệm vụ QLTH của CBQLTH thông qua việc bổ sung, phân tích mục đích, mục tiêu, nội dung, các kỹ năng để thực hiện các nhiệm vụ QLTH mà trước đây chưa hề có trong nghiên cứu nào.

Đóng góp về mặt Thực tiễn:

       Luận án đã đưa ra được thực trạng việc thực hiện QLTH của Đà Nẵng và những yếu tố tác động đến hoạt động này cùng những biện pháp để nâng cao việc thực hiện nhiệm vụ. Giúp cho Sở Lao động và Thương binh Xã hội của Đà Nẵng có những biện pháp mới để thực hiện tốt hơn.

Ý nghĩa đóng góp của luận án

Ý nghĩa về mặt lý luận:

       Xây dựng được hệ thống lý luận chung về người khuyết tật như khái niệm người khuyết tật, các dạng tật, đặc điểm tâm lý người khuyết tật và nhu cầu của người khuyết tật.

        Xây dựng được hệ thống lý luận chung về Quản lý trường hợp Người khuyết tật như khái niệm, quy trình, chức năng, nhiệm vụ và nội dung của quản lý trường hợp đối với người khuyết tật.

       Đặt ra được những tiêu chuẩn chung về kiến thức, kỹ năng, thái độ của nhân viên quản lý trường hợp và nhân viên quản lý trường hợp người khuyết tật.

Ý nghĩa thực tiễn:

       Chỉ ra được sự cần thiết của việc thực hiện quy trình quản lý trường hợp đối với người khuyết tật. Chỉ ra được một cách chi tiết cách thức tiến hành quy trình quản lý trường hợp đối với người khuyết tật. Chỉ ra được những hạn chế trong quy trình quản lý trường hợp đối với người khuyết tật tại Đà Nẵng.

       Nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân viên quản lý trường hợp người khuyết tật tại Đà Nẵng Xây dựng được cơ chế phối hợp giữa các dịch vụ trợ giúp người khuyết tật. Đề xuất việc điểu chỉnh công tác quản lý trường hợp người khuyết tật của thành phố Đà Nẵng.            

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt