Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “Chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế cho nông dân của một số quốc gia thành viên ASEAN trong tiến trình hội nhập và bài học cho Việt Nam”

Ngày đăng: 22/05/2023 | Lượt xem: 393

       Ngày 20 tháng 05 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Phạm Thị Mai Ngọc đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06; Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung và TS. Vũ Trọng Bình.

 

NCS. Phạm Thị Mai Ngọc chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án đánh giá những tác động của chính sách đến việc đảm bảo lợi ích kinh tế của nông dân ở hai nước Indonexia, Thái Lan dựa trên cơ sở lý thuyết và phân tích thực trạng của hai quốc gia trên trong tiến trình hội nhập. Từ thực tiễn của Việt Nam và vận dụng bài học kinh nghiệm Indonexia, Thái Lan để hoàn thiện chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế cho nông dân Việt Nam trong thời gian tới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Luận án đã luận giải rõ nội hàm của chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế cho nông dân trên cơ sở xuất phát từ bản chất bên trong và hình thức biểu hiện ra bên ngoài. Đồng thời, luận án cũng làm rõ cơ sở hình thành, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá chính sách và những nội dung quan trọng cấu thành chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế nông dân.

       Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế cho nông dân Indonexia, Thái Lan, quốc gia có điều kiện tương đồng trong thực hiện chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế với nông dân, luận án đã rút ra một số bài học bổ ích có giá trị tham khảo nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế cho nông dân Việt Nam trong tiến trình hội nhập.

        Phân tích, đánh giá thực trạng các chính sách quan trọng của nhà nước tác động đến lợi ích kinh tế nông dân Việt Nam trong tiến trình hội nhập, qua đó làm rõ những ưu điểm và hạn chế của chính sách để tìm ra hướng giải quyết.

        Đề xuất quan điểm định hướng cho các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế nông dân Việt Nam bối cảnh mới. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một hệ thống giải pháp đồng bộ có tính khả thi nhằm mục tiêu đảm bảo tốt lợi ích kinh tế của nông dân trong tiến trình hội nhập.

Ý nghĩa thực tiễn của luận án

Ý nghĩa lý luận

       Trên cơ sở rà soát các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã thực hiện, luận án đã làm rõ nội hàm của chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế cho nông dân, hơn nữa tác giả đã xác định rõ vai trò và tác động của chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế cho nông dân đối với quá trình ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia.

Ý nghĩa thực tiễn

       Tác giả phân tích quan điểm, phương hướng, mục tiêu và yêu cầu hoàn thiện chính sách đảm bảo lợi ích kinh tế nông dân trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào khu vực và thế giới. Trên cơ sở những ưu điểm và hạn chế của chính sách, tác giả nêu ra một số kiến nghị nhằm đảm bảo tốt hơn cho lợi ích kinh tế của nông dân trong tiến trình hội nhập.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt