Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Ngày đăng: 19/05/2023 | Lượt xem: 1504

       Ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Vũ Thế Công đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Khánh Vinh và PGS.TS. Mai Đắc Biên.

 

NCS. Vũ Thế Công chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án hướng đến mục đích xây dựng được khung lý thuyết về phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng nói chung, đồng thời dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết, đánh giá thực tiễn phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận án đưa ra hệ thống các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Về lý luận

       Luận án nghiên cứu, khảo sát toàn diện về các quan điểm, Nghị quyết của Đảng về phòng, chống tội phạm nói chung; các chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định của thành phố Hà Nội về phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng, qua đó phát hiện những quy định chưa hợp lý hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn để đề xuất xây dựng mới, bổ sung, sửa đổi, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng nói chung và phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng.

        Làm sâu sắc thêm, bổ sung thêm lý luận về tội gây rối trật tự công cộng và phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng. Bao gồm: các lý luận về khái niệm của tội, khái niệm, vai trò, đặc điểm phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng; những nguyên nhân, điều kiện chung của tội gây rối trật tự công cộng; lý luận tổng hợp về cơ chế của tội gây rối trật tự công cộng, những yếu tố “xấu” ảnh hưởng đến sự hình thành tâm lý tiêu cực của người phạm tội.

       Luận án có cách tiếp cận đa ngành, liên ngành đến đề tài trong đó có tiếp cận từ triết học duy vật lịch sử, khoa học pháp luật hình sự, khoa học xã hội, tâm lý học, xã hội học, sinh vật học, nhân chủng học… trong mối quan hệ chặt chẽ với tội phạm học và phòng ngừa tội phạm tập trung nghiên cứu, làm rõ và hoàn thiện lý luận phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trên các phương diện, góc độ tiếp cận khác nhau.

      Luận án có sự tiếp cận nghiên cứu lý luận đầy đủ hơn về các biện pháp phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể xã hội và mọi công dân, qua đó trình bày các biện pháp trên phương diện lý luận để kiểm soát tình hình tội gây rối trật tự công cộng.

Về thực tiễn

       Luận án nghiên cứu, đánh giá đầy đủ hơn về tình hình tội gây rối trật tự công cộng, nhân thân người phạm tội, mối quan hệ nhân quả giữa nhân thân người phạm tội đối với tình hình tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thực trạng kinh tế, văn hóa, xã hội với những yếu tố nào đang tác động tới tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội gây rối trật tự công cộng nói riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội; đánh giá hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tình hình tội gây rối trật tự công cộng đã được áp dụng.

       Luận án nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện hơn về nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu làm rõ: cơ chế xã hội; cơ chế nhóm; cơ chế bên trong của tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phân tích, làm rõ hơn sự tác động qua lại giữa các yếu tố tiêu cực thuộc môi trường sống và các yếu tố tâm - sinh lý tiêu cực thuộc cá nhân con người trong những hoàn cảnh, tình huống nhất định đã dẫn tới việc thực hiện tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghiên cứu làm rõ hơn các yếu tố làm phát sinh tình hình tội phạm ở môi trường sống và ở chính bản thân người phạm tội trong các tình huống khác nhau.

        Đưa ra những dự báo khoa học về tình hình tội gây rối trật tự công cộng trong thời gian tới và đề ra các giải pháp cụ thể và toàn diện hơn, nhằm tăng cường hiệu quả phòng ngừa tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đáp ứng được tình hình thực tế.   

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt