Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục “Quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Ngày đăng: 29/03/2023 | Lượt xem: 574

       Ngày 21 tháng 03 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Nga đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Quản lý giáo dục; Mã số: 9. 14 01 14;  Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Vũ Dũng; 2. PGS.TS. Phan Trọng Ngọ.

 

NCS. Nguyễn Thị Nga chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng.

 Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực trạng về quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường trung học phổ thông chuyên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Những đóng góp mới của luận án.

       Về lý luận: Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận về dạy học và quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên. Làm rõ các khái niệm công cụ, nội dung, chủ thể quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên.

      Về thực tiễn: Luận án đã đánh giá được thực trạng dạy học, quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế từ đó đề xuất được 5 giải pháp quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa về lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần làm phong phú hơn cơ sở lý luận về quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên. Đó là các khái niệm cơ bản, nội dung dạy học theo tiếp cận năng lực, quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên. Nghiên cứu quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên là đề tài còn khá mới mẻ ở Việt Nam hiện nay.

      Ý nghĩa về thực tiễn: Luận án đã đề xuất được 5 giải pháp quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng dạy học và quản lý dạy học theo tiếp cận năng lực tại các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

       Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo cho lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tại, Lãnh đạo Đại học Quốc Gia Hà Nội, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lãnh đạo các trường THPT chuyên, lãnh đạo tổ bộ môn và giáo viên nhà trường trong việc nâng cao chất lượng dạy học theo tiếp cận năng lực ở các trường THPT chuyên đáp ứng yêu cầu phát triển các trường THPT chuyên hiện nay.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương