Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Chính sách khen thưởng cho người lao động ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 27/03/2023 | Lượt xem: 231

       Ngày 24 tháng 3 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Phạm Thu Thủy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Thị Minh Thi.

 

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ của NCS. Phạm Thu Thủy

Mục đích nghiên cứu:

       Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách khen thưởng đối với người lao động, phân tích nội dung chính sách khen thưởng và đánh giá thực trạng thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động, từ đó đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách khen thưởng cho người lao động ở Việt Nam.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

      Luận án luận giải những vấn đề lý luận về người lao động và khen thưởng cho người lao động, chính sách khen thưởng cho người lao động.

      Luận án phân tích thực trạng chính sách và về thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động ở nước ta, có những đánh giá xác thực về thực tế chính sách khen thưởng cho người lao động đang được thực hiện, áp dụng hiện nay, thông qua các thông số từ số liệu báo cáo, từ phân tích các quyết định khen thưởng trên thực tế, từ điều tra xã hội học độc lập của NCS. Những phát hiện về thực trạng thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động ở nước ta qua điều tra xã hội học và kết quả, nhận định về khen thưởng cho người lao động ở nước ta được NCS trình bày trong Luận án là trung thực, khách quan, chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào công bố, đây là những điểm mới của Luận án.

      Luận án đề xuất các quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách khen thưởng cho người lao động, có tính ứng dụng, bám sát thực tiễn. Thông qua các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các hình thức động viên người lao động, nêu gương trong sản xuất; các đề xuất giải pháp của Luận án mang tính mới, có thể áp dụng trong tương lai về chính sách khen thưởng cho người lao động. Cụ thể giải pháp về hoàn thiện nội dung chính sách khen thưởng cho người lao động; về công cụ thực hiện chính sách; về năng lực chủ thể thực hiện chính sách; về hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách; về năng lực chủ thể thực hiện chính sách và tăng cường thanh tra, kiểm tra trong thực hiện chính sách khen thưởng cho người lao động trước những bất cập về thực tiễn khen thưởng hiện nay.

Ý nghĩa của luận án:

       Luận án làm phong phú hơn những nội dung lý luận về khen thưởng và chính sách khen thưởng cho người lao động ở nước ta.

      Luận án là tài liệu cho các Học viện, các trung tâm nghiên cứu và tham khảo cho công tác giảng dạy tại các trường, học viện trên toàn quốc.       

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

NCS. Phạm Thu Thủy chụp ảnh lưu niệm

 

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt