Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế “Khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai”

Ngày đăng: 27/02/2023 | Lượt xem: 434

       Ngày 23 tháng 02 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Huy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế; Chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9 31 01 05; Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Ngọc Ngoạn và TS. Nguyễn Thắng.

 

NCS. Nguyễn Ngọc Huy chụp ảnh lưu niệm

Mục đích nghiên cứu:

        Luận án là phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Luận án góp phần làm sáng tỏ lý luận về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững, các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng tới khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững; khai thác tài nguyên thực vật rừng và ảnh hưởng của nó tới phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai.

Ý nghĩa của luận án:

       Luận án có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn như sau:

      Góp phần bổ sung vào các lý luận về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững. Đóng góp về lý luận của luận án là đưa ra cách tiếp cận khai thác tài nguyên thực vật rừng như thế nào để bảo vệ tài nguyên thực vật rừng và vừa phục vụ các mục tiêu của phát triển bền vững.

      Các nghiên cứu đã công bố hầu như chưa nghiên cứu về khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai. Luận án đã góp phần làm rõ thực trạng khai thác tài nguyên thực vật rừng và ảnh hưởng của nó đối với phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai.

     Góp phần làm sáng tỏ và cung cấp những luận cứ khoa học về thực tiễn khai thác tài nguyên thực vật rừng phục vụ phát triển bền vững tại tỉnh Lào Cai. Luận án có đóng góp về thực tiễn với việc cung cấp các số liệu, phân tích định lượng từ các kết qủa điều tra, khảo sát thực tiễn khai thác tài nguyên thực vật rừng tại tỉnh Lào Cai. Các đóng góp này phục vụ cho công tác nghiên cứu và quản lý của các cơ quan hoạch định chính sách ở các cấp.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt