Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học “Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam (CHXHCN Việt Nam) với tỉnh Sê Kông (CHDCND Lào) từ năm 1997 đến năm 2015”

Ngày đăng: 27/02/2023 | Lượt xem: 294

       Ngày 22 tháng 02 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Minh Đức đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sử học; Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam;  Mã số: 9 22 90 13;  Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trần Thị Thu Hương; 2. TS. Phạm Văn Hồ.

 

Toàn cảnh hội đồng.

Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Nghiên cứu quá trình thực hiện quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Sê Kông từ năm 1997 đến năm 2015, góp phần tổng kết thực tiễn quan hệ đối ngoại giữa hai nước Việt Nam - Lào, từ đó, cung cấp những cơ sở khoa học cho việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Những đóng góp mới của luận án.

       Làm rõ cơ sở hình thành mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Sê Kông từ năm 1997 đến năm 2015.

       Phục dựng khách quan quá trình thực hiện quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trên các lĩnh vực, công tác kết nghĩa giữa các địa phương và hợp tác giữa cơ quan, ban, ngành giữa hai tỉnh. Từ đó, góp phần tổng kết thực tiễn quá trình hiện thực hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam đối với CHDCND Lào tại một địa phương cụ thể, nhằm đúc kết kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả trong quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào trong thời gian tới.

       Nhận xét những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh từ năm 1997 đến năm 2015. Rút ra những đặc điểm, đề xuất một số nội dung để nâng cao hiệu quả hợp tác với tỉnh Sê Kông trong thời gian tới.

      Luận án góp phần giáo dục lịch sử truyền thống quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai tỉnh, làm phong phú, đa dạng lịch sử truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa lý luận: Tái hiện quá trình thực hiện quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Sê Kông từ năm 1997 đến năm 2015, góp phần khẳng định tính đúng đắn của đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước CHXNCH Việt Nam đối với Đảng và Nhà nước CHDCND Lào trong công cuộc đổi mới.

      Từ việc đánh giá khách quan những thành công, hạn chế trong quá trình thực hiện hợp tác giữa hai tỉnh, rút ra một số đặc điểm, kinh nghiệm, góp phần cung cấp những cơ sở khoa học cho việc bổ sung các chủ trương, chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trong thời gian tới. 

      Ý nghĩa thực tiễn: Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo lịch sử, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ hai tỉnh, nhất là đối với các lưu học sinh của hai tỉnh đang học tập, nghiên cứu, cũng như nhân dân các xã biên giới của hai tỉnh, các huyện tỉnh Quảng Nam có quan hệ kết nghĩa với các huyện của tỉnh Sê Kông.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương