Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội “Dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội hiện nay”

Ngày đăng: 18/01/2023 | Lượt xem: 308

       Ngày 13 tháng 01 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Văn Hiếu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Công tác xã hội;  Mã số: 9 76 01 01;  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Mai Lan.

 

Toàn cảnh hội đồng.

Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực trạng dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội với người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội hiện nay và góp phần hỗ trợ người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những đóng góp mới của luận án.

       Về lý luận: Nghiên cứu về dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội là vấn đề nghiên cứu còn khá mới mẻ. Luận án hệ thống hóa và xây dựng được những vấn đề ý luận cơ bản về dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó gồm có các khái niệm công cụ, các nội dung lý luận về dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội, các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội.

     Về thực tiễn: Luận án đã đánh giá và chỉ ra được thực trạng dịch vụ công tác xã hội tại 5 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập qua các nội dung: Thực trạng sức khỏe thể chất và tâm thần của người cao tuổi; Thực trạng nhu cầu của người cao tuổi và thực trạng thực hiện các dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội. Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội. Luận án đề xuất được 5 giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội. Đây là những kết quả nghiên cứu có tính mới về người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa lý luận: Là một vấn đề nghiên cứu có tính mới, nên kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung và làm phong phú hơn hệ thống lý thuyết về dịch vụ công tác xã hội với một đối tượng cụ thể là người cao tuổi. Luận án cũng gợi mở cho các nghiên cứu tiếp theo về dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

     Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo phục vụ cho các cơ sở trợ giúp xã hội trong cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho người cao tuổi. Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở khoa học cho việc thực thi các chính sách về dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cho việc đào tạo, bồi dưỡng nhân viên công tác xã hội tại các trường đại học có đào tạo ngành công tác xã hội.

     Việc đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội góp phần giúp các cơ quan quản lý trung tâm chăm sóc người cao tuổi và giúp các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện có hiệu quả hơn dịch vụ công tác xã hội đối với người cao tuổi tại cơ sở trợ giúp xã hội.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương