Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính trị học “Vận dụng tư tưởng đối ngoại của Hồ Chí Minh trong quan hệ với Trung Quốc hiện nay”

Ngày đăng: 18/01/2023 | Lượt xem: 282

       Ngày 12 tháng 3 năm 2023, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Hoàng Thị Thu Hương đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính trị học; Chuyên ngành: Chính trị học; Mã số: 93 10 201; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Doãn Thị Chín.

 

Mục đích nghiên cứu:

       Luận án nghiên cứu nội dung cơ bản tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh và vận dụng vào đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong quan hệ với Trung Quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Luận án đã lựa chọn và phân tích rõ hơn các khái niệm “đối ngoại” và “tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh”.

       Luận án khẳng định giá trị khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam.

      Luận án phân tích, làm rõ thực trạng việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong quan hệ với Trung Quốc từ năm 1991 đến nay, chỉ rõ những vấn đề đặt ra trong công tác đối ngoại với Trung Quốc hiện nay.

      Luận án đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong quan hệ với Trung Quốc giai đoạn hiện nay và giai đoạn tiếp theo.

Ý nghĩa của luận án:

     Luận án góp phần làm phong phú và sâu sắc thêm tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh nói riêng và nghiên cứu di sản tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung.

    Luận án hoàn thành sẽ góp phần làm rõ hơn những giá trị bất biến tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại trong nghiên cứu khoa học chính trị nói chung, tham mưu cho các cơ quan đối ngoại của Việt Nam.

    Luận án làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, các trường đào tạo bậc đại học và sau đại học trong nhóm ngành khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn.

    Luận án làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy chuyên đề cho ngành Hồ Chí Minh học và Quan hệ quốc tế.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt