Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Thừa kế thế vị theo pháp luật Việt Nam”

Ngày đăng: 05/12/2022 | Lượt xem: 176

Ngày 02 tháng 12 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, nghiên cứu sinh Nguyễn Viết Giang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên.

 

Toàn cảnh Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Nguyễn Viết Giang

Mục đích nghiên cứu:

Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về thừa kế thế vị; đánh giá thực trạng các quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định về thừa kế thế vị ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về thừa kế thế vị ở Việt Nam.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

Luận án là công trình đầu tiên ở cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu riêng và chuyên sâu về thừa kế thế vị theo quy định của pháp luật Việt Nam; đã tập hợp, đánh giá một cách có hệ thống các công trình khoa học nghiên cứu các quy định pháp luật về thừa kế và thừa kế thế vị ở Việt Nam.

Với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đa dạng, luận án đã phân tích rõ một số vấn đề lý luận về pháp luật thừa kế thế vị, nội dung pháp luật điều chỉnh, các yếu tố tác động đến pháp luật về thừa kế và thừa kế thế vị; chỉ ra được ý nghĩa của thừa kế thế vị trong việc củng cố các mối liên hệ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, làm cơ sở để xã hội phát triển bền vững.

Luận án đã phân tích, đánh giá nội dung các quy định pháp luật của Việt Nam về thừa kế thế vị trong các văn bản pháp luật từ trước đến nay, đặc biệt là quy định pháp luật về thừa kế thế vị trong BLDS 2015; thực trạng các quy định pháp luật về thừa kế thế vị và những vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng các quy định này tại Việt Nam hiện nay.

Luận án đã đề xuất một số phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thừa kế và thừa kế thế vị ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Ý nghĩa lý luận: Luận án nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện và có hệ thống các vấn đề lý luận về thừa kế thế vị, nội dung các quy định pháp luật có liên quan đến thừa kế thế vị. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần phát triển và hoàn thiện hơn lý luận về thừa kế thế vị, nội dung các quy định pháp luật có liên quan đến thừa kế thế vị ở Việt Nam hiện nay.

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án có thể được sử dụng trong công tác nghiên cứu của các cơ sở đào tạo chuyên ngành luật, các cơ quan bảo vệ pháp luật, đồng thời là tài liệu nghiên cứu và tham khảo cho những người quan tâm đến lĩnh vực này. Những kiến nghị về phương hướng, giải pháp hoàn thiện các quy định về pháp luật thừa kế thế vị được đưa ra trong luận án là những đóng góp khoa học có ý nghĩa thiết thực cho việc sửa đổi, hoàn thiện quy định pháp luật về thừa kế thế vị ở Việt Nam trong thời gian tới.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Minh Nguyệt

Ảnh: Minh Nguyệt

In bài viết