Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học “Tín ngưỡng của người Hoa ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam hiện nay”

Ngày đăng: 01/12/2022 | Lượt xem: 149

       Ngày 30 tháng 11 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Võ Duy Nghĩa đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nhân học, Mã số: 9 31 03 02;  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh .

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm luận án NCS. Võ Duy Nghĩa.

Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Nhận diện những hình thức sinh hoạt và giá trị tín ngưỡng của người Hoa ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị tín ngưỡng của tộc người này trong bối cảnh mới.

Những đóng góp mới của luận án.

       Luận án là công trình khoa học đầu tiên đặt ra và nghiên cứu một cách có hệ thống về tín ngưỡng của người Hoa ở Hội An. Qua đó, các vấn đề về tín ngưỡng được luận giải mang tính hệ thống, toàn diện và thỏa đáng.

       Luận án góp phần làm rõ những đặc điểm và sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng và gia đình của người Hoa qua các mối quan hệ với những vấn đề dân tộc trong vùng, giữa truyền thống và biến đổi hiện nay, phân tích làm rõ các yếu tố tác động đến quá trình biến đổi tín ngưỡng và đánh giá những giá trị cốt lõi của tín ngưỡng trong đời sống của người Hoa ở Hội An.

       Kết quả của luận án góp thêm tư liệu tham khảo bổ ích về tín ngưỡng của người Hoa ở Hội An nói riêng. Đồng thời, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo tín ngưỡng đối với người Hoa ở Hội An trong bối cảnh hiện nay.

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa lý luận: Luận án đã đặt ra và giải quyết một vấn đề chuyên sâu, đó là nhận diện các hình thức và giá trị tín ngưỡng của người Hoa ở Hội An. Đây là cơ sở để so sánh sự giống nhau và khác nhau về tín ngưỡng của người Hoa ở Hội An với tín ngưỡng của tộc người Hoa ở một số khu vực khác; Đề tài góp phần làm rõ thêm về mối quan hệ giữa sự phát triển của người Hoa ở Hội An với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống nói chung, các giá trị tín ngưỡng truyền thống nói riêng trong đời sống hiện nay của tộc người này.

       Ý nghĩa thực tiễn: Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện và có hệ thống về các tín ngưỡng của người Hoa ở thành phố Hội An hiện nay, góp phần bảo tồn dưới dạng tài liệu lưu trữ về tín ngưỡng của người Hoa nơi đây; Thông qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, tác giả luận án đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị tín ngưỡng của người Hoa nhằm góp phần phát triển du lịch ở Hội An trong thời kỳ hội nhập hiện nay.

    Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương