Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “ Thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành ngoại giao ở Việt Nam hiện nay”

Ngày đăng: 30/11/2022 | Lượt xem: 185

      Ngày 09 tháng 11 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Đức Thắng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương.

 

NCS. Nguyễn Đức Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu

       Luận án hệ thống hóa, phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao nước ta đáp ứng yêu cầu của bối cảnh, tình hình mới.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Một là, luận án hệ thống hóa các quan điểm về thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao ở trong và ngoài nước giai đoạn hiện nay. Hai là, luận án phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao trong xu hướng chung của thế giới và quan điểm của Việt Nam. Ba là, luận án đã nhận diện và làm rõ thực trạng thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao, đồng thời, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân từ thực tiễn giai đoạn hiện nay. Bốn là, đề xuất định hướng và các giải pháp tăng cường thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao phù hợp với bối cảnh, yêu cầu mới, của đất nước trong giai đoạn 2022-2030.           

Ý nghĩa của luận án:

       Ý nghĩa lý luận, luận án góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện chính sách phát triển nhân lực từ góc độ chính sách công kết hợp với lý luận quản trị nhân lực công, lý thuyết phát triển và vận dụng mô hình đánh giá thực hiện chính sách theo kết quả. Luận án làm rõ nội hàm của nhân lực ngành Ngoại giao, nội dung phát triển nhân lực của Ngành, phân tích làm rõ vai trò và chủ thể thực hiện chính sách; quy trình thực hiện chính sách và xác định các tiêu chí phân tích thực hiện chính sách phát triển nhân lực Ngành ở trong nước và cơ quan đại diện ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế.

       Về mặt thực tiễn, phân tích những yếu tố tác động đến thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao, xác định các yếu tố đặc thù, thuận lợi, thách thức đặt ra từ bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay. Trên cơ sở đánh giá thực trạng thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao, luận án xác định định hướng và đề xuất một số giải pháp tăng cường thực hiện chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển nhân lực quốc gia nói chung và nhiệm vụ đặt ra về phát triển nhân lực đối ngoại nói riêng. Kết quả nghiên cứu của luận án đóng góp vào hệ thống tư liệu nghiên cứu và đánh giá phục vụ tham mưu chính sách phát triển nhân lực ngành Ngoại giao.               

     Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt