Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lí học “Kĩ năng giảng dạy trên lớp của giảng viên trẻ các trường cao đẳng miền núi phía Bắc”

Ngày đăng: 24/11/2022 | Lượt xem: 109

       Ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh  Xuân, Hà Nội, NCS. Vũ Thị Thanh Châu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Tâm lý học, Mã số: 9 31 04 01;  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức.

 

Toàn cảnh Hội đồng chấm luận án NCS. Vũ Thị Thanh Châu.

 Mục đích nghiên cứu của luận án.

       Nghiên cứu lý luận và làm rõ thực trạng kĩ năng giảng dạy trên lớp của giảng viên trẻ (GVT) mới vào nghề các trường cao đẳng sư phạm khu vực miền núi phía Bắc. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tâm lý - giáo dục nhằm nâng cao kĩ năng giảng dạy (KNGD) trên lớp của giảng viên mới trường cao đẳng sư phạm khu vực miền núi phía Bắc.

Những đóng góp mới của luận án.

       Về lý luận: Xây dựng được các khái niệm: Kĩ năng, kĩ năng giảng dạy, kĩ năng giảng dạy trên lớp. Luận án cũng chỉ ra được 3 nhóm kĩ năng thành phần của KNGD trên lớp của GVT mới vào nghề. (Nhóm kĩ năng tổ chức giờ giảng, nhóm kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học, nhóm kĩ năng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên).

       Dựa trên tiêu chí của kĩ năng, luận án xác định 5 mức độ kĩ năng giảng dạy trên lớp của GVT mới vào nghề (thấp, tương đối thấp, trung bình, tương đối cao, cao).

       Nêu được các yếu tố chủ quan và khách quan cơ bản ảnh hưởng đến KNGD trên lớp của GVT mới vào nghề.

      Về thực tiễn: Luận án đã làm rõ thực trạng mức độ biểu hiện KNGD trên lớp của GVT mới vào nghề đạt mức tương đối thấp. Xác định được giữa các kĩ năng thành phần có sự tương quan thuận, chặt chẽ. Nêu được các yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ tới KNGD trên lớp của GVT mới vào nghề và dự báo những yếu tố sẽ có ảnh hưởng mạnh đến KNGD trên lớp của GVT trong tương lại.

       Luận án đã góp phần vào hoàn thiện chương trình thực hành, thực tập sư phạm của các trường cao đẳng sư phạm miền núi phía Bắc

Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án.

       Ý nghĩa về lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án bổ sung thêm một số vấn đề lý luận về KNGD trên lớp của GVT. Đồng thời đây cũng cơ sở để bổ sung các tài liệu cho GVT mới vào nghề tham khảo, phục vụ cho công việc giảng dạy của các GVT.

      Ý nghĩa về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy mức độ thực hiện KNGD trên lớp của GVT mới vào nghề chỉ đạt ở mức tương đối thấp trong đó có một số ít kĩ năng đạt mức trung bình. Như vậy, kết quả này sẽ giúp cán bộ quản lý cần có kế hoạch để bồi dưỡng và nâng cao KNGD trên lớp cho GVT;

      Những kết luận của luận án sẽ góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng các chương trình nâng cao KNGD trên lớp của GVT mới vào nghề trong các trường cao đẳng miền núi phía Bắc;

      Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên sư phạm và GVT mới vào nghề phục vụ trong tự học, tự rèn luyện, hoàn thiện KNGD.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

Tin: Võ Thương

Ảnh: Võ Thương