Đào tạo Tiến sĩ

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công “Chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học từ thực tiễn Đại học Thái Nguyên”

Ngày đăng: 22/11/2022 | Lượt xem: 432

       Ngày 19 tháng 11 năm 2022, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thanh Huyền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chính sách công; Chuyên ngành: Chính sách công; Mã số: 9 34 04 02; Người hướng dẫn khoa học: Cố PGS.TS. Mai Hà và PGS.TS. Vũ Tuấn Hưng.

 

NCS. Nguyễn Thanh Huyền chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Mục đích nghiên cứu:

       Nghiên cứu chính sách phát triển đội ngũ giảng viên đại học (ĐNGVĐH) ở Việt Nam qua thực tiễn chính sách phát triển ĐNGVĐH tại Đại học Thái Nguyên (ĐHTN). Qua đó đưa ra giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách phát triển ĐNGVĐH ở Việt Nam qua thực tiễn triển khai tại ĐHTN.

Đóng góp mới về khoa học của luận án:

       Chỉ rõ góc độ nghiên cứu chính sách phát triển ĐNGVĐH theo các hoạt động chức năng của quản lý nguồn nhân lực gắn với việc xác định nội dung chính sách phát triển ĐNGVĐH.

       Hướng triển khai trong luận án vừa mang tính hệ thống hóa chính sách phát triển ĐNGVĐH, vừa có cơ sở thực tiễn soi chiếu để qua đó đưa ra các giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện chính sách phát triển ĐNGVĐH ở Việt Nam, trong đó tác giả tập trung phân tích bối cảnh chuyển đổi số và đưa ra giải pháp về việc xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá GVĐH.

Ý nghĩa của luận án:

       Ý nghĩa lý luận: Hệ thống hóa các khái niệm có liên quan, hệ thống hóa các văn bản

       Ý nghĩa thực tiễn: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung chính sách phát triển ĐNGVĐH ở Việt Nam.

   Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Tin: Minh Nguyệt